Farma wiatrowa – Gizałki

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Prace polegały wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami turbin wiatrowych. Ze względu na zaleganie
w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowych CMC oraz kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanymi turbinami zalegają osady trzeciorzędowe tworzące zwartą pokrywę
o miąższości około 100 m. Reprezentują je: oligoceńskie piaski i iły węgliste; mioceńskie iły i mułki z soczewkami lub cienkimi pokładami węgla brunatnego zaliczane do tzw. warstw adamowskich i środkowopolskich oraz mające największy zasięg i miąższość iły, mułki i piaski należące do górnomioceńskiej i plioceńskiej serii poznańskiej.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC pod 10 fundamentami turbin wiatrowych, oraz w technologii kolumn żwirowych po 8 fundamentami turbin wiatrowych. Łącznie wykonano 757 kolumny betonowe CMC o łącznej długości 7 600 mb, oraz 480 szt. kolumn żwirowych S.C. o łącznej długości 2 850 mb.