Oświadczenie O Ochronie Danych

Menard dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe jako priorytet. Zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości przetwarzania przez nas wszelkich gromadzonych przez nas Danych Osobowych oraz do dostarczania Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych, które mogą być gromadzone na naszej stronie internetowej www.menard.pl. 

Menard może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe podczas odwiedzania tej strony internetowej. Jako administrator danych, Menard jest odpowiedzialny za dane osobowe, które nam przekazujesz. Aby jak najskuteczniej chronić Państwa prywatność i Państwa dane osobowe, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Osoba ta, która jest wyłącznym punktem kontaktowym regulatora, zapewnia, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem: dpomenard@sf-group.com. 

Z Menardem można skontaktować się listownie pod adresem Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, lub telefonicznie pod numerem +22 560 0 300 lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie internetowej. 

ZOBOWIĄZAŃ 

Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony osób, których dane osobowe przetwarzamy („Osoby, których dane dotyczą”). Ochrona danych osobowych, a w szczególności danych osobowych naszych klientów, jest dla nas tym ważniejsza, że ciąży na nas tajemnica zawodowa. 

Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów. Na przykład, zawsze będziemy przestrzegać następujących zasad: 

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w dobrej wierze i w sposób przejrzysty; 
 • Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będziemy ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami; 
 • Zapewnimy, że przetwarzane dane osobowe są odpowiednie, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest niezbędne w świetle celów, dla których są przetwarzane; 
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że Dane osobowe są dokładne i, jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualne. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe, które nie nadają się do celów, dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione; 
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są one przetwarzane; 
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w taki sposób, aby zapewnić ochronę tych danych z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Konkretnie rzecz ujmując, zobowiązania te oznaczają, że: 

 • Będziemy szanować Twoje prawo do prywatności; 
 • Zapewnimy, że ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych leżą u podstaw naszej troski; 
 • Każdą operację przetwarzania będziemy oceniać z uwzględnieniem zasad ochrony danych, tak aby była zgodna z zasadą uwzględniania ochrony prywatności w fazie projektowania; 
 • Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów, o których nie poinformowano Państwa; 
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobowych ani nie sprzedajemy ich osobom trzecim; 
 • Zobowiązujemy się do zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych. W tym celu będziemy współpracować wyłącznie z zaufanymi partnerami; 
 • Będziemy szanować Twoje prawa i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje żądania, pod warunkiem, że są one uzasadnione. 

PRZETWARZANIE DANYCH 

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak chcą Państwo uzyskać dostęp do niektórych części naszych stron internetowych i/lub skorzystać z określonych informacji lub usług, możemy gromadzić Państwa dane osobowe, które będziemy przetwarzać w celach wymienionych poniżej. 

„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak adres e-mail, nazwisko i imię, adres IP itp. 

Gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego na tej stronie internetowej oraz w inny sposób. W niektórych przypadkach gromadzimy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W innych przypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać nam ujawnione przez stronę trzecią. 

Dane osobowe, które możemy przetwarzać, obejmują: 

 • dane identyfikacyjne, takie jak nazwisko i imię, adres e-mail; 
 • dane z podań o pracę, takie jak CV, dyplomy, doświadczenie zawodowe, jeśli chcą Państwo ubiegać się o stanowisko w Menard. 

Niektóre informacje dotyczące aktywności użytkowników tej strony internetowej mogą być zbierane automatycznie. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla spółki Menard i mogą być wykorzystywane jako podstawa do badań, statystyk, pomiarów oglądalności i innych analiz w celu ulepszenia i rozwoju strony internetowej. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

 • ulepszanie naszej strony internetowej i utrzymywanie jej aktualności oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa; 
 • przeprowadzanie badań satysfakcji klienta; 
 • w celu zarządzania forami dyskusyjnymi, w których użytkownik może brać udział; 
 • w celu zarządzania rekrutacją, gdy użytkownik aplikuje online na stanowiska, np. na stronie internetowej emplois.vinci.com, lub gdy wysyła nam spontaniczne podanie o pracę; 
 • tworzenia statystyk i optymalizacji Strony Internetowej; 
 • w celu wysyłania dokumentów w odpowiedzi na prośby zamieszczone na naszej stronie internetowej; 
 • w celu przekazywania informacji dotyczących naszej firmy i jej działalności, odpowiadania na wszelkie otrzymane zapytania oraz przekazywania informacji o oferowanych usługach. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze zgodnie z jedną z następujących podstaw prawnych: 

 • gdy podpisali Państwo umowę z Menard, a wykonanie tej umowy wymaga od nas przetwarzania Państwa Danych Osobowych, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy; 
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania działań przed umownych podjętych na Państwa żądanie, podstawa prawna przetwarzania tych danych opiera się na tych środkach przed umownych. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy wysyłasz do nas podanie o pracę, co wymaga od nas oceny Twojego CV w celu podjęcia decyzji w sprawie Twojej aplikacji; 
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, podstawą prawną przetwarzania Danych są nasze uzasadnione interesy. Na przykład, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu pozyskania Państwa do współpracy, ponieważ leży to w uzasadnionym interesie Menard; 
 • możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, powołując się na którąkolwiek z innych podstaw prawnych wymienionych w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Menard będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do celów, dla których są one przetwarzane, zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym okres przechowywania Państwa Danych Osobowych będzie zależał od celu, w jakim są one przetwarzane, zgodnie z następującymi zasadami: 

 • zarządzanie relacjami z klientem: 5 lat od zakończenia relacji z klientem; 
 • fakturowanie: 10 lat od zakończenia danego roku obrotowego; 
 • rachunki: 10 lat po zakończeniu danego roku obrotowego; 
 • zarządzanie wnioskami o pracę: 2 lata od ostatniego kontaktu z kandydatem; 
 • zarządzanie relacjami z usługodawcami: 5 lat po zakończeniu współpracy; 
 • odpowiadanie na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie lub przez jeden z okresów wskazanych powyżej, jeśli Państwa zapytanie dotyczy jednego z tych celów. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez firmę Menard i jej zaufanych usługodawców. Jednak w niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane do kraju spoza UE i EOG w celu wykonania określonych operacji przetwarzania danych. 

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza UE lub EOG zapewnimy, że dane będą przekazywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli kraj, do którego przekazywane są dane, nie jest objęty ochroną porównywalną z ochroną UE, uciekamy się do „odpowiednich lub odpowiednich gwarancji”. 

Te odpowiednie lub odpowiednie gwarancje są środkiem zapewniającym ochronę Państwa danych osobowych nawet wtedy, gdy opuszczają one terytorium europejskie. Odpowiednie gwarancje mogą na przykład polegać na odwołaniu się do standardowych warunków umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 

W każdym indywidualnym przypadku poinformujemy Państwa o planowanym przekazaniu Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, o istnieniu lub nieistnieniu decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz, w stosownych przypadkach, o odniesieniu do odpowiednich gwarancji i sposobów zabezpieczenia ich kopii lub o miejscu, w którym są one dostępne do wglądu. 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym usługodawcom, którzy są odpowiedzialni za: 

 • operacje hostingowe (OVH); 
 • czynności konserwacyjne. 

Możemy być również zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa, orzeczeń sądowych i/lub żądań władz rządowych lub publicznych, zarówno w kraju zamieszkania użytkownika, jak i poza nim. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że ze względów bezpieczeństwa narodowego lub do celów stosowania prawa lub nadrzędnej potrzeby publicznej chronionej prawem ujawnienie jest konieczne lub właściwe. 

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli stwierdzimy w dobrej wierze, że ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do ochrony naszych praw poprzez skorzystanie z dostępnych środków zaradczych, zastosowanie naszych Ogólnych Warunków, zbadanie oszustwa lub ochronę naszej działalności lub naszych użytkowników. 

Wreszcie, Menard może w każdej chwili zrestrukturyzować swoją działalność na całym świecie. Środki te mogą prowadzić do ujawnienia Danych Osobowych obecnym lub potencjalnym klientom lub do otrzymania Danych Osobowych od potencjalnych sprzedawców. Zawsze zapewniamy odpowiednią ochronę poufności wszelkich Danych Osobowych, które są ujawniane w ramach tego typu transakcji.

TWOJE PRAWA 

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są lub nie są przetwarzane (prawo dostępu). W takim przypadku użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i uzyskać informacje, takie jak cel przetwarzania tych danych, kategorie danych osobowych itp. 

Użytkownik może również zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. 

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane w ustrukturyzowanym i ustandaryzowanym formacie, jeżeli spełnione są warunki wymagane do skorzystania z tego prawa. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do naszego IOD, z którym można się skontaktować pod adresem: dpomenard@sf-group.com. 

Aby umożliwić nam rozpatrzenie Twojego żądania w sposób satysfakcjonujący, musisz udowodnić swoją tożsamość za pomocą wszelkich odpowiednich środków. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, takie jak przesłanie podpisanej przez Ciebie kopii dowodu osobistego. 

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby w sposób satysfakcjonujący. Niezależnie od tego, jaka jest nasza odpowiedź, zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w terminie jednego miesiąca, ale czas odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące, w zależności od złożoności i liczby żądań. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważają Państwo, że nasza odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, mogą Państwo złożyć skargę do francuskiego CNIL [francuskiego urzędu ochrony danych]. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Menard stosuje różne technologiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych, wykorzystywanych lub przekazywanych przez nas danych osobowych przed utratą, bezprawnym wykorzystaniem, modyfikacją lub zniszczeniem. 

Menard niniejszym zrzeka się jednak odpowiedzialności za bezpieczeństwo transmisji danych osobowych przez Internet. 

ZEWNĘTRZNE STRONY INTERNETOWE

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. 

Menard nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych zewnętrznych stron internetowych. 

MODYFIKACJA NASZEJ POLITYKI 

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana 02.04.2024 r. 

Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą politykę, aby zapewnić, że pozostaje ona zgodna z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, powszechnymi praktykami w naszej branży i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi lub z innych powodów. 

Jeśli będziemy musieli wprowadzić istotne zmiany w naszej Polityce, opublikujemy wyraźnie widoczne ogłoszenie na stronie głównej Witryny Internetowej, zanim modyfikacja wejdzie w życie.