Kolumny żwirowe SC • Menard Kolumny żwirowe SC • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Kolumny żwirowe SC to jedna z najbardziej znanych technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Kolumny wibrowymiany wykonywane są różnymi metodami, przy użyciu wielu rodzajów jednostek sprzętowych (m.in. używany jest wibrator wgłębny), których dobór zależy od: długości kolumn, średnicy kolumn, parametrów wzmacnianego gruntu.

Technologia SC

Kolumny żwirowe wykonywane są za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej. Wykonawstwo składa się z trzech podstawowych etapów:

  • wibrator wgłębny pogrąża się do głębokości projektowej: proces ten często wspomagany jest podawaniem sprężonego powietrza, wody lub mieszanki powietrzno-wodnej,
  • zasyp kruszywa,
  • dogęszczenie kruszywa wibratorem, najczęściej partiami miąższości 0,50 m.

Kruszywo używane do formowania kolumn żwirowych:

  • różnoziarniste kruszywo naturalne (żwir, pospółka lub kruszywo łamane),
  • zawartość frakcji pylastej mniejsza niż 5%,
  • podawane jest przez połączoną z wibratorem rurę zasypową (dry bottom feed) lub z poziomu platformy roboczej wzdłuż rury wibroflotu (wet top feed) – w zależności od metody.

Menard.pl

Zastosowanie

Kolumny żwirowe SC to technologia, która dobrze sprawdza się w gruntach spoistych (pyły, pyły piaszczyste, gliny, grunty niejednorodne) oraz w gruntach niespoistych luźnych (gdy konieczne jest doziarnienie gruntu), np. kruszywa i cementu.

Kolumny wibrowymiany prowadzą do globalnej poprawy parametrów gruntu, czego wynikiem jest znaczna redukcja osiadań całkowitych i różnicowych. Dodatkowo, kolumny po zainstalowaniu mogą pełnić funkcję drenującą.
Kolumny żwirowe SC stosowane są z powodzeniem pod:
• fundamenty obiektów kubaturowych,
(hale magazynowe, centra handlowe, budynki mieszkalne),
• posadzki obiektów przemysłowych,
• nasypy drogowe i kolejowe,
• i wiele innych.
Przy wzmocnieniu powierzchniowym, kolumny rozmieszczane są w siatce kwadratowej lub trójkątnej o boku od 1,5 m do 3,0 m. W ten sposób uzyskuje się współczynnik wymiany gruntu w przedziale od 15% do 35%.

Menard S19 23
Menard S19 10
Montowo 21
Skip to content