Opis projektu

Na zlecenie konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. zrealizowano prace na budowie Obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Wykonano wzmocnienie gruntu pod 3,5 km odcinkiem nasypu drogowego oraz pod fundamentami 20 obiektów inżynierskich. Wdrożono 5 technologii- kolumny CMC, kolumny CFA, wgłębne mieszanie gruntu (kolumny DSM) oraz metodę zagęszczania dynamicznego DC i wymiany dynamicznej DR.

Warunki gruntowe

Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze inwestycji. Wykształcone są w postaci piasków akumulacji lodowcowej z głazami oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych leżących na glinach zwałowych, a także glin zwałowych w rejonie miejscowości: Łomnica, Sowczyce i Świercze. W dolnych partiach czwartorzędu utwory występują jako piaski średnioziarniste ze żwirami i otoczakami lub żwiry. Piaski wodnolodowcowe i żwiry występują w rejonie Olesna pod pokrywą osadów gliniastych (iłów, mułków i piasków zastoiskowych) o zróżnicowanej miąższości. Pod żwirami fluwioglacjalnymi występuje lokalnie dolny poziom glin zwałowych. Najmłodsze osady czwartorzędowe, występują w dolinach cieków i reprezentowane są przez mułki, grunty próchniczne, piaski, namuły i torfy. Strefę powierzchniową stanowią holoceńskie gleby oraz lokalnie grunty antropogeniczne – nasypy niebudowlane, stanowiące mieszaninę gruntów rodzimych i antropogenicznych w różnych proporcjach.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na różnorodność warunków gruntowych, rodzaju obciążeń przekazywanych na podłoże oraz terenu, przez który biegnie cała inwestycja należało zastosować szereg różnych rozwiązań dopasowanych do danej sytuacji. Pod nasypami drogowymi wykonano zagęszczanie dynamiczne DC, kolumny wymiany dynamicznej DR oraz kolumny CMC z głowicą kruszywową. Pod obiektami inżynierskimi zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC i kolumn DSM lub palowanie w technologii CMC i CFA. Ze względu na rozległy teren dużym wyzwaniem była istniejąca zabudowa- trasa przebiega w pobliżu linii PKP, zabudowań wiejskich, a także zabytkowego kościoła. W sumie wykonano ponad 15 000 mb kolumn CMC, ok. 5 400 szt. punktów DC/DR i ok. 2 500 mb kolumn DSM.
Wzmocnienie podłoża gruntowego w ciągu drogi S11 na budowie Obwodnicy Olesna
Wzmocnienie podłoża gruntowego w ciągu drogi S11 na budowie Obwodnicy Olesna