Kolumny wymiany dynamicznej DR to niejako rozwinięcie technologii dynamicznego zagęszczenia DC, która jest wykorzystywana w gruntach, charakteryzujących się znaczną ściśliwością.

Dynamic replacement | MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Wymiana gruntu dynamiczna pod fundament polega na wykonaniu w gruncie spoistym kolumn wielkośrednicowych. Kolumny wymiany dynamicznej DR formowane są ciężkim ubijakiem o masie od 15 do 30 ton, zrzucanym z wysokości od 10 do 30 m. Na wykonanie pojedynczej kolumny składa się kilka serii uderzeń. Rozpoczęcie procesu ubijania następuje w płytkim wykopie wypełnionym kruszywem mineralnym.

Podstawowe zasady

Pierwsza seria uderzeń kształtuje krater w podłożu, który uzupełnia się materiałem zasypowym. Kolejne serie dosypywania kruszywa do wykopu i ubijania powtarzane są do momentu uformowania kolumny wymiany dynamicznej DR według założeń projektu. Koniec formowania kolumny sygnalizuje zmniejszenie wartości wpędu ubijaka. Kolumny wielkośrednicowe (od 1,6m do 3,0m) wbijane są do głębokości 4,0 – 7,0m. Warstwa przypowierzchniowa 0,5-1,0 m zagęszczana jest za pomocą ciężkich walców wibracyjnych.

Zastosowanie

Kolumny często stosuje się jako wzmocnienie pod nasypy drogowe lub kolejowe (kolumny polepszają stateczność oraz zwiększają współczynnik bezpieczeństwa nasypu). Z powodzeniem mogą być również stosowane do redukcji osiadań fundamentów budynków handlowych i przemysłowych oraz do stabilizacji wysypisk.

CMC techniques for soil
Kolumny Wymiany Dynamicznej DR
Kolumny Wymiany Dynamicznej DR