Kolej

Kolej2023-10-02T15:30:53+02:00

Wzmacnianie podłoża pod infrastrukturę kolejową to istotny proces, który ma na celu zapewnienie stabilności torowiska i bezpieczeństwa pociągów oraz ich pasażerów. Menard gwarantuje pełną gamę rozwiązań poprawy nawierzchni, tak aby zrealizować Twój projekt.

Infrastruktura kolejowa często jest budowana na terenach o glebie o wysokiej podatności na osiadanie, takich jak bagna, mokradła lub obszary blisko cieków wodnych. W takich sytuacjach konieczne są znaczne prace konsolidacyjne, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniom ścinającym wypełnienia używanego do budowy konstrukcji.

Kolej

Nasyp kolejowy wymagający posadowienia na gruntach nienośnych oraz niestateczność istniejących nasypów, to problem modernizowanych do wyższych kategorii obciążeń, który cyklicznie powraca na biurka projektantów, inspektorów i osób zarządzających szlakami kolejowymi. Zgodnie z zarządzeniem ‘Id – 3 Warunki techniczne utrzymania podtorza’, konieczne jest, aby torowisko było dostatecznie trwałe i wytrzymałe dla określonych parametrów eksploatacyjnych linii kolejowej oraz nie ulegało trwałym i sprężystym odkształceniom, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu.
W celu spełnienia tych wymogów, niezwykle ważnym jest możliwie dokładne rozpoznanie podłoża. Badania polowe i laboratoryjne pozwolą na dobranie odpowiedniego sposobu wzmocnienia, a dzięki zastosowaniu modeli numerycznych bazujących na potwierdzonych laboratoryjnie parametrach gruntowych – wzmocnienie gruntu będzie optymalne zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Budownictwo kolejowe – technologie wzmocnienia

Z punktu widzenia geotechniki, budownictwo kolejowe jest bardzo wymagającym obszarem działania. Dobór technologii wzmocnienia, oprócz spełnienia warunków nośności i dopuszczalnego osiadania, podyktowany jest możliwościami technicznymi wykonania prac przy utrzymaniu ruchu na szlaku oraz ominięcia wszelkiego typu instalacji podziemnych i naziemnych. Jeżeli chodzi o budowę i modernizację to nasyp kolejowy wymaga stosowania następujących metod wzmacniania podłoża:

  • Przemieszczeniowe Kolumny Betonowe CMC – traktowane jako wzmocnienie podłoża, odznaczają się stosunkowo małą podatnością na oddziaływania wywołane ruchem pociągów. Wykonywane są do poziomu warstwy gruntu nośnego;
  • Kolumny Kombinowane MCC – dedykowane są w szczególności dla miejsc, gdzie pod warstwą podbudowy torowiska występują względnie korzystne warunki gruntowe, a pod nimi zalegają grunty słabe, wymagające wzmocnienia;
  • Kolumny Żwirowe SC – oprócz poprawienia parametrów podłoża – przede wszystkim modułu odkształcenia i nośności granicznej – mogą również pełnić rolę drenów pionowych. Zastosowanie ich w wilgotnych gruntach spoistych znacznie przyspiesza konsolidację podłoża, zmniejszając osiadania oraz zwiększając współczynnik stateczności nasypów kolejowych;
  • Kolumny BMC – łączą zalety kolumn żwirowych i betonowych. Z jednej strony nie przesztywniają górnej strefy podłoża, a z drugiej nie stwarzają ryzyka wyboczenia lub wybrzuszenia kolumny. Zastosowanie kolumn BMC umożliwia optymalizację grubości warstwy przejściowej, przenoszącej obciążenia od ruchu pociągów na trzony kolumn.
  • Kolumny Podatne MSC – są zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem kolumn cementowo-gruntowych, które ze względu na niewielkie gabaryty sprzętu z powodzeniem mogą być stosowane, aby wzmocnić istniejący nasyp kolejowy, z jednoczesnym utrzymaniem przejezdności sąsiedniego toru;
  • Kolumny DSM – metoda wzmacniania podłoża, gdzie materiałem wzmacniającym jest kompozyt cemento-gruntu. Wykonanie tych kolumn polega na wymieszaniu z gęstniejącym gruntem odpowiednio dobranego zaczynu cementowego-popiołowego.

Przeczytaj najnowsze aktualności i artykuły dotyczące budownictwa kolejowego

Go to Top