Technologia Menard Combined Column MCC stanowi rozwinięcie i uzupełnienie technologii Bi – Modulus Column BMC, kolumn betonowych CMC (Controlled Modulus Columns) i kolumn żwirowych SC (Stone Columns). Z jednej strony nie przesztywnia podłoża gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzyka wyboczenia lub wybrzuszenia kolumn. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wzmacniania podłoża pod płytami fundamentowymi oraz niskimi nasypami.

MCC

Kluczowe elementy

Co to jest?

Kolumny kombinowane MCC są rozwiązaniem łączącym zalety zagęszczenia gruntu metodą wibroflotacją i kolumn betonowych. Z jednej strony metoda nie przesztywnia podłoża gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzyka rozmycia się kolumny w gruntach organicznych.

Podstawowe zasady

Kolumny MCC wykonuje się w kilku następujących po sobie etapach:
• Wykonanie otworu – w zależności od właściwości gruntów i okolicznej zabudowy używa się wibratora wgłębnego, tj. wibroflotu lub świdra CFA, pozwalającego uzyskać projektowaną głębokość;
• Betonowanie – gdy urządzenie osiągnie projektowaną głębokość, rozpoczyna się wtłaczanie mieszanki betonowej w miejscach, gdzie zalegają grunty organiczne lub spoiste. Medium nośne podawane jest pod ciśnieniem przez rurę materiałową zamontowaną do wibroflotu. Procesowi betonowania w gruntach nienośnych towarzyszy efekt rozpychania gruntu na skutek podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem;
• zagęszczenie – grunty piaszczyste położone nad warstwą gruntów organicznych lub spoistych zagęszczane są wibroflotem z możliwością dodatkowego doziarnienia.

Zastosowanie

Zastosowanie najczęściej wynika z ułożenia poszczególnych warstw gruntu, dlatego przed podjęciem decyzji o zastosowaniu technologii kolumn kombinowanych MCC należy przeprowadzić wnikliwą analizę profilu geologicznego. Kolumny mogą być wykonywane w gruntach organicznych (namuły, torfy), w gruntach spoistych miękkoplastycznych (gliny, pyły) oraz w gruntach niespoistych (piaski). Często są stosowane jako wzmocnienie pod nasypy drogowe oraz pod inne obiekty infrastruktury, mają również zastosowania pod fundamentami budowli kubaturowych (budynków i hal).
W zależności od parametrów gruntowych (szczególnie oporu bocznego gruntów słabych) oraz ciśnienia mieszanki betonowej, kolumny osiągają średnice od 0,4 do 1,2m, z tym że w warstwie gruntów nienośnych są większe w stosunku do średnic kolumn w gruntach nośnych. Kolumny MCC rozmieszczone w siatce kwadratowej lub trójkątnej, osiągają głębokości nawet do 30m.

CMC techniques for soil
Kolumny Kombinowane MCC
Kolumny Kombinowane MCC