Kolumny żwirowe SC to jedna z najbardziej znanych technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Wykonywane są różnymi metodami, przy użyciu wielu rodzajów jednostek sprzętowych (m.in. używany jest wibrator wgłębny), których dobór zależy od: długości kolumn, średnicy kolumn, parametrów wzmacnianego gruntu.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Kolumny żwirowe SC są wykonywane w technologii wibrowymiany z wewnętrznym podawaniem materiału. Prowadzą do globalnej poprawy parametrów gruntu, czego wynikiem jest znaczna redukcja osiadań całkowitych i różnicowych. Dodatkowo, kolumny po zainstalowaniu mogą pełnić funkcję drenującą.

Podstawowe zasady

Kolumny żwirowe wykonywane są za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej.
Wykonawstwo składa się z trzech podstawowych etapów, tj.:

pogrążenie wibratora do głębokości projektowej – proces ten często wspomagany jest podawaniem sprężonego powietrza, wody lub mieszanki powietrzno-wodnej,

zasyp kruszywa – powstała w pierwszym etapie przestrzeń jest wypełniana kruszywem,

dogęszczenie kruszywa wibratorem, najczęściej partiami miąższości 0,50 m.

Do formowania kolumn SC należy wykorzystywać różnoziarniste kruszywo naturalne tj.: żwir, pospółka lub kruszywo łamane, dla którego zawartość frakcji pylastej mniejsza niż 5%. W zależności od wykorzystywanej metody kruszywo podawane jest przez połączoną z wibratorem rurę zasypową (dry bottom feed) lub z poziomu platformy roboczej wzdłuż rury wibroflotu (wet top feed).

Zastosowanie

Kolumny żwirowe SC to technologia, która dobrze sprawdza się w gruntach spoistych (pyły, pyły piaszczyste, gliny, grunty niejednorodne) oraz w gruntach niespoistych luźnych (gdy konieczne jest doziarnienie gruntu), np. kruszywa i cementu. Stosowanie technologii w ,,młodych’’ gruntach organicznych może wiązać się z ryzykiem rozmycia.  

Kolumny żwirowe SC stosowane są z powodzeniem pod: fundamenty obiektów kubaturowych (hale magazynowe, centra handlowe, budynki mieszkalne), posadzki obiektów przemysłowych, nasypy drogowe i kolejowe. 

Stone columns techniques for soil