Wzmocnienie podłoża pod turbiny Farmy Wiatrowej Korytnica

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy CJR POLSKA Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC oraz zbrojonych kolumn CFA, jako posadowienie fundamentów turbin wiatrowych, realizowanych w ramach budowy Farmy Wiatrowej Korytnica. Zakres prac Menard Polska obejmował 25 lokalizacji w zróżnicowanych warunkach gruntowo – wodnych.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanej na potrzeby budowy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która wykazała występowanie w podłożu gruntowym utworów zwałowych zlodowaceń środkowopolskich w postaci glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych; lokalnie glin pylastych i piaszczystych zwięzłych. Na omawianym obszarze zlokalizowano utwory sandrowe w postaci piasków drobnych i średnich oraz pospółek.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń oraz warunków gruntowo-wodnych rozgraniczono zakresy technologii. W lokalizacjach, w których stwierdzono występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia zastosowano zbrojone kolumny CFA średnicy 400 mm, połączone ze zbrojeniem głównym fundamentu. W pozostałych miejscach wykonano niezbrojone kolumny CMC średnicy 400 mm; takie rozwiązanie pełni rolę fundamentu zastępczego, przy czym kolumny betonowe pełnią rolę elementów ograniczających osiadanie fundamentu, poprawiając zarazem nośność podłoża rodzimego. Sztywność masywnego fundamentu turbiny zapewnia równomierny rozkład obciążeń na kolumny i podłoże gruntowe. W celu spełnienia restrykcyjnych wymagań dla konstrukcji Menard Sp. z o.o. wykonał łącznie 792 szt. betonowych kolumn CMC oraz 560 szt. kolumn CFA.