Rozbudowa zakładu opiekuńczo – leczniczego o budynek usługowy: Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo – Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Inwestycja dotyczy rozbudowy zakładu opiekuńczo – leczniczego o budynek usługowy: Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo – Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach.

Warunki gruntowe

W podłożu powierzchniowo występują piaski próchniczne i nasypy niekontrolowane zbudowane z pisku próchniczego, piasku średniego, piasku drobnego, piasku gliniastego i drobnego gruzu. Miąższość tej warstwy jest zmienna i wynosi od 0,2 metra do 1,7 metra. Poniżej, do głębokości 2,4 – 3,0 metrów pod powierzchnią terenu, zalegają grunty niespoiste w postaci piasków średnich, lokalnie drobnych w stanie średnio zagęszczonym, a od głębokości 1,7 – 2,1 metra pod powierzchnią terenu piaski drobne w stanie luźnym. Pod warstwą piaszczystą stwierdzono piaski gliniaste w stropowej strefie w stanie plastycznym. Ich spąg stwierdzono na głębokości 3,0 – 4,5 metra pod powierzchnią terenu. Głębiej osady spoiste występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Lokalnie w przedziale głębokości 7,0 – 7,5 metra pod powierzchnią terenu występuje przewarstwienie piasków średnich w stanie zagęszczonym. Kompleks osadów spoistych występuje co najmniej do głębokości 8,0 metrów pod powierzchnią terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych MSC. Wykonano łącznie 176 szt. kolumn betonowych MSC o łącznej długości 843,60 metrów bieżących.