Rozbudowa Hali w Browarze Perła

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Perła Browary Lubelskie S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CFA pod fundamentami rozbudowywanej Hali w Browarze Perła.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych w strefie przypowierzchniowej do głębokości 1,8-3,5 m p.p.t. Poniżej, do głębokości 3,9-6,3 znajdują się torfy, pod którą to warstwą występują nośne piaski średnie. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie zagrożonym podtopieniami. Obiekt posadowiony będzie na palach, które będą sięgały utworów kredowych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CFA pod płytą fundamentową rozbudowywanej hali w Browarze Perła. Łącznie wykonano 70 szt. kolumn CFA o całkowitej długości 716,0 mb.