Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami i garażem podziemnym przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie. Budynek CD

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wchodzi w skład projektowanego zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami, przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie, dzielnica Bemowo. Obiekt składa się z części nadziemnej posiadającej od 4 do 8 kondygnacji oraz jednokondygnacyjnego podziemia przeznaczonego na garaż. Zaprojektowano konstrukcję mieszaną, ścienno – słupową z belkami krawędziowymi. Płyta fundamentowa przewidziana o grubości od 40 do 70 cm z lokalnymi pogrubieniami.

Warunki gruntowe

Pod projektowanym obiektem zalegają słabonośne grunty niespoiste z przewarstwieniami gruntów spoistych barwy szarej. Utwory te zalegają do głębokości 2,0 – 6,5 m. Piaski generalnie wykształcone są jako drobne ale i pylaste.

Rozwiązania projektowe

Wykonaliśmy wzmocnienie podłoża kolumnami DSM w sekcji A i E projektowanego budynku. Wykonano łącznie 99 szt. kolumn DSM o łącznej długości około 589 metrów bieżących.