Opis projektu

Projekt podzielony był na dwa etapy. Pierwszy etap zakładał wzmocnienie nasypu drogowego co wiązało się z wykonaniem palisady na dojeździe do mostu wraz z wykonaniem obudowy berlińskiej w miejscu trasy kolizji z linią palisady oraz wzmocnienie podłoża w technologii inkluzji o umiarkowanej sztywności na odcinku dróg dojazdowych DK22 i DK55.

Warunki gruntowe

Teren inwestycji pod względem morfologicznym zlokalizowany jest w fragmencie Delty Wisły. W badanym podłożu stwierdzono zaleganie utworów deltowych wykształconych w postaci piasków drobnych oraz zalegających na nich gruntów organicznych tj, namułów i torfów. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne charakterystyczne są dla Żuław. Dla całego odcinka podlegającego wzmocnieniu podłoża głębokości zalegania gruntów organicznych namułów czy torfów występuje na głębokości od 4 do 9m p.p.t. Pod tymi warstwami występują piaski drobne i piaski średnie stanowiące warstwy nośne podłoża. Dla całego odcinka poziom występowania wód gruntowych jest bardzo płytki, uwarunkowane jest to bliskim sąsiedztwem rzeki Nogat.

Rozwiązania projektowe

Pierwszym etapem było wykonanie palisady na odcinku nasypu przed obiektem mostowy. Kolumny palisady wykonane w technologii kolumn wierconych CFA średnicy fi 600mm i głębokości do 16m zbrojone na całej długości koszami stalowymi, w miejscu wykonania obudowy berlińskiej zbrojenie kształtownikami HEB 160. Całość nasypu została wzmocniona poprzez sprężenie ściągami stalowymi poprzez wykonanie przewiertów sterowanych w poprzek nasypu na całej długości wykonanej palisady. Tego typu zabieg umożliwił odsłonięcie zewnętrznej strony palisady na głębokości 8m co pozwoliło na wykonanie wymiany gruntu na jej wysokości. Bezpośredni dojazd stanowiący drogi krajowe nr 22 i 55 zostały wzmocnione za pomocą Inkluzji o umiarkowanej sztywności zakończonych głowicami żwirowymi o średnicy 600mm i głębokości 60cm. Na warstwie transmisyjnej którą stanowiły częściowo głowice żwirowe inkluzji zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie w postaci siatek stalowych ocynkowanych. Bezpośrednio nad siatkami znajdowały się warstwy konstrukcyjne drogi.