„Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem”

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci betonowych kolumn przemieszczeniowych typu CMC, kolumn żwirowych SC oraz drenów pionowych VD w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Łączna długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej wynosi 6309,31m”

Warunki gruntowe

W podłożu w warstwie przypowierzchniowej występuje ciągła warstwa nienośnych, plastycznych i miękkoplastycznych lessów soliflukcyjnych, o miąższości od ok. 1,3 do 1,8m (maksymalnie do 2,6m). Poniżej występuje ciągła warstwa namułów gliniastych – gruntów organicznych o miąższości od 1,0 do 2,7m. Grunty te są podścielone warstwą nienośnych, plastycznych lessów wysoczyznowych o miąższości od 1,0 do 2,7m. Poniżej występuje podłoże nośne – warstwa twardoplastycznych lessów wysoczyznowych. Na głębokości 9,2m p.p.t. stwierdzono występowanie nośnych, twardoplastycznych i półzwartych iłów krakowieckich.

Rozwiązania projektowe

W celu przyspieszenia konsolidacji gruntów nieprzepuszczalnych zaprojektowano metodę wzmocnienia drenami VD. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn CMC zaś, pozwoliło na spełnienie warunków nośności i osiadań przy obciążeniu podłoża nasypami oraz konstrukcją obiektu. Z uwagi na duże pochylenie istniejącego stoku zaprojektowano kolumny SC, które mają za zadanie zwiększyć wytrzymałość na ścinanie wzmocnionego podłoża oraz dodatkowo przyśpieszyć jego konsolidację.