Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz drogową ul. Wrzesińska 19, 62-200 Gniezno

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz drogową. Kompleks budynków składać się będzie z pięciu budynków, każdy z czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz kondygnacją podziemnego garażu. Analizowany obszar wzmocnienia podłoża, w rejonie zasypanego stawu obejmuje fragment rzutu projektowanych budynków nr 4 i nr 5, ze wspólnym podziemnym garażem oraz fragment rzutu budynku nr 3.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowo – wodne ustalono na podstawie wyników terenowych badań makroskopowych osadów i laboratoryjnych analiz pobranych próbek gruntów oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzględnieniem wyników badań archiwalnych. Wydzielono 5 grup gruntów o zbliżonych wartościach cech fizycznych i mechanicznych. Grupa pierwsza obejmuje mineralne grunty niespoiste w skład której wchodzą wilgotne i nawodnione piaski drobne i piaski pylaste z domieszką żwirów i przewarstwieniami pyłów. Grupa druga to nieskonsolidowane grunty spoiste, składające się z plastycznych pyłów oraz twardoplastycznych pyłów piaszczystych. Grupa trzecia obejmuje mineralne gliny zwałowe w skład których wchodzą plastyczne piaski gliniaste, twardoplastyczne piaski gliniaste oraz półzwarte piaski gliniaste. Grupa czwarta składa się z plastycznych oraz twardoplastycznych pyłów. Grupa piąta obejmuje skonsolidowane gliny zwałowe.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 292 szt. kolumn CMC o łącznej długości 2441,2 metrów bieżących.