Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok” w km 637+600 do 637+740

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa nasypu drogowego była jednym z etapów rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Jeżewo – Białystok w km 637+600 do 637+740. Z uwagi na złożone warunki gruntowe w podłożu, konieczne było wykonanie wzmocnień. Zaprojektowano kolumny betonowe zwieńczone głowicą żwirową z oczepem z kruszywa zbrojonego geosyntetykami.

Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonej analizy warunków geologiczno – inżynierskich wykazano, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu występują paski drobne o miąższości maksymalnej 1,7m, grunty organiczne w postaci mocno skonsolidowanych torfów oraz plastycznych i twardoplastycznych gytii o miąższości dochodzącej do 1 2m. Zwierciadło wód gruntowych jest zmienne, stabilizuje się w przedziale głębokości od 0,2 do 1,0 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 909 szt. kolumn BMC w rozstawie 2,0m x 2,0m o średnicy 400mm i długości do 1 2,9m. Powierzchnia wzmocnienia wyniosła 3636 m2. Obciążenia na kolumnę, wynikające z ciężaru nasypu i obciążeń użytkowych wyniosło od 420 do 540kN. Wykonano dziesięć próbnych obciążeń kolumn, które wykazały osiadania od 2 do 10mm.