Zabezpieczenie skarpy zachodniej w sekcji 2 wyrobiska “Piaseczno” poprzez poprawę parametrów geomechanicznych – zagęszczanie gruntów za pomocą technologii mikrowybuchów

Technologie użyte:

Branża:

Opis projektu

Obszar inwestycji położony jest w bezpośrednim otoczeniu terenów pogórniczych byłej Kopalni Siarki „Piaseczno”. Analizowany obszar znajduje się w zachodniej części zwałowiska wewnętrznego powstałego w wyniku zwałowania mas nadkładowych do wyrobiska powstałego po wydobywaniu złóż siarki a następnie piasków szklarskich.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Górne warstwy zwałowiska wewnętrznego stanowią gliny, gliny pylaste, pyły i iły głównie w stanie plastycznym. Przedmiotem wzmocnienia jest niżej występujący kompleks piasków i glin sięgających do 27 m p.p.t. będących również pozostałością robót górniczych. Zdeponowane utwory cechują się budową różnej wielkości gniazd utworzonych przypadkowo przez iły, gliny i piaski. Pod warstwą względnie niespoistą występuje niewielkiej miąższości warstwa iłów. Pod warstwami antropogenicznymi występują piaski baranowskie o stopniu zagęszczenia ID=0,8 .

Rozwiązania projektowe

Prace polegały na poprawie stateczności skarpy zbiornika poprzez wzrost zagęszczenia gruntów niespoistych nasyconych wodą gruntową. Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii mikrowybuchów MMB na powierzchni 24156 m2.

piaseczno5