Wzmocnienie podłoża trasy średnicowej etap II w Grudziądzu na odcinku od km 0+220 do km 0+350

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Warstwy gruntów organicznych występujących w strefie przypowierzchniowej nie stanowiły wystarczająco nośnego podłoża dla ciężkich maszyn budowlanych (nawet po wykonaniu platformy roboczej). Prognozowane osiadania przekraczały wartości dopuszczalne, co mogło wpływać na stateczność projektowanego nasypu. Na odcinku występowania gruntów słabych zaprojektowano wzmocnienie gruntu w postaci kolumn DC. pionowego VD i nasypu przeciążającego.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie gruntów organicznych w postaci torfów i namułów w warstwie przypowierzchniowej do głębokości około 3m. Niżej zalegały piaski w stanie luźnym oraz średnio zagęszczonym. Zwierciadło wód gruntowych stabilizowało się na głębokości ok. 1,4 m poniżej poziomu platformy roboczej.

Rozwiązania projektowe

Wykonano ok. 3400 m2 kolumn DC, o głębokości wzmocnienia ok. 6,0 m. W związku z występującymi warunkami gruntowo-wodnymi dążono do całkowitej wymiany gruntów organicznych. Zastosowana metoda konsolidacji dynamicznej, spowodowała również dogęszczenie warstw gruntów niespoistych. Uzyskano wskaźnik zagęszczenia na poziomie Is>0,96. Wykorzystana technologia kolumn zagęszczania dynamicznego DC spowodowała lokalną poprawę warunków gruntowych, umożliwiając bezpieczne posadowienie obiektu.