Wzmocnienie podłoża pod silos skrobi ziemniaczanej oraz wieżę komunikacyjną

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy PPH MONTOSTAL Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty silosu na skrobię ziemniaczaną oraz wieżę komunikacyjną.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji. W budowie geologicznej występują osady czwartorzędowe holoceńskie (gleba) i plejstoceńskie (w postaci plastycznych i twardoplastycznych glin zwałowych morenowych oraz piasków gliniastych). Pod warstwą glin, na głębokości 3,3 ÷ 4,6 m p.p.t. zalegają wodno-lodowcowe piaski w stanie średniozagęszczonym. Nawiercono napięte zwierciadło wody gruntowej na spągu glin, stabilizujące się na głębokości 1,4 ÷ 1,8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 10 ÷ 11,5 m. Na podstawie parametrów wiercenia wykonano kolumny długości około 10,5 m.
Menard w ramach realizacji inwestycji wykonała 270 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC, w tym 58 sztuk kolumn zbrojonych kształtownikami IPE120.