Opis projektu

W ramach projektu „Budowy Zakładu Termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC, jako posadowienie pośrednie dla obiektów technicznych. Planowana inwestycja zapewni termiczne przekształcenie odpadów komunalnych wraz z odzyskiem w postaci energii elektrycznej i cieplnej.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badań geologiczno – inżynierskich stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują nasypy niekontrolowane o miąższościach dochodzących do ok. 8 m. Pod warstwą nasypów, występują grunty organiczne o znacznej miąższości, reprezentowane przez namuły, torfy oraz gytie. Zwierciadło wód gruntowych pierwszej warstwy wodonośnej występuje jako swobodne na głębokości ok. 4 m p.p.t. Grunty nośne wykształcone w postaci utworów niespoistych są pochodzenia rzecznego i wodnolodowcowego. Są to piaski drobne oraz średnie.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu obciążeń oraz warunków gruntowych przyjęto rozwiązanie posadowienia pośredniego na zbrojonych oraz niezbrojonych kolumna CMC o średnicy od 360mm do 400mm. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie fundamentów urządzeń.