Wzmocnienie podłoża pod budowę obwodnicy miasta Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Teren budowy obwodnicy miasta Trzebiatów znajduje się na obszarze doliny rzecznej. Taka lokalizacja warunkuje występowanie w podłożu warstw gruntów organicznych o znacznych miąższościach (1,0-6,5 m). Niezbędne było zaprojektowanie wzmocnienia podłoża obwodnicy, które miało na celu zmniejszenie osiadań w podłożu.

Warunki gruntowe

Obszar inwestycji stanowi fragment doliny rzecznej, której dno pokrywają osady rzeczne i bagienne, przykryte nasypami niekontrolowanymi sięgającymi do rzędnych 2,78 — 6,0 m n.p.m. Poniżej zalegają grunty organiczne (torfy i namuły, piaski drobne próchnicze, piaski gliniaste próchnicze) oraz grunty
niespoiste (piaski drobne z domieszkami próchnicy, piasku gliniastego oraz namułu). Poziom wód gruntowych wynosił od 1,9 do 3,5 m n.p.m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża słabonośnego metodą wymiany dynamicznej dla dojazdu do mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna w ciągu drogi krajowej nr 90 na odcinku od km 6+660 do km 10+915. Zaprojektowano i wykonano 2216 sztuk kolumn o sumarycznej długości równej 10687,4 mb i średnicy 2-2,7m.