Technologie stosowane w Menard mają zastosowanie przy zabezpieczaniu skarp i osuwisk. Zabezpieczenia skarp w zależności od charakteru, warunków gruntowych i geometrii wymagają odpowiedniego dobrania technologii.  

gwoździowanie

Kluczowe informacje

Czym jest osuwisko?

Osuwisko jest to nagłe oraz niekontrolowane osuwanie się mas ziemnych, przemieszczanie się powierzchniowej zwietrzeliny, skał czy gleby. Może być spowodowane działalnością człowieka, ale również czynnikami naturalnymi np. siłami grawitacji. W ostatnich latach, z uwagi na wyczerpującą się liczbę terenów atrakcyjnych w kontekście zabudowy, nastąpił wzrost zainteresowania działkami zagrożonymi procesami osuwiskowymi. Nowe inwestycje obejmują zarówno małe budowle tj. domki jednorodzinne, biura jak i te bardzo kosztowne – autostrady i linie kolejowe. Oczywiście możliwe jest wykonanie inwestycji na terenie osuwiskowym, lecz tylko pod warunkiem, jeśli połączymy to z odpowiednim zabezpieczeniem i wzmocnieniem zbocza. Technologie stosowane w Menard mają zastosowanie przy zabezpieczaniu skarp i osuwisk.

Podstawowe zasady

Zabezpieczenia skarp i osuwisk w zależności od charakteru, warunków gruntowych i geometrii wymagają odpowiedniego dobrania technologii.  Kluczową rolą w tym przypadku będzie określenie typu osuwiska, co umożliwi analizę obliczeniową zjawiska oraz wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego. Zaleca się wykonanie badań CPTu oraz sondy ścinającej FVT ze stałą prędkością ścinania, które pomogą przy znalezieniu powierzchni poślizgu oraz dadzą informacje o parametrach mechanicznych gruntów. Aby zaś wyznaczyć dokładne parametry wytrzymałościowe oraz odkształceniowe, szczególny nacisk kładzie się na badania laboratoryjne w aparacie trójosiowego ściskania w reżimie C i D oraz C i U z pomiarem ciśnienia wody w porach. Pozwalają one na wyznaczenie parametrów efektywnych gruntów zalegających w podłożu.

Zastosowanie

W praktyce pierwszym działaniem dla poprawienie stateczności skarp jest odpowiednie odwodnienie celem uregulowania stosunków wodnych i przechwycenia niepożądanych ścieżek filtracji. Następnie należy dokonać doboru metody zabezpieczenia w oparciu m.in.: warunki wodne, geologiczne oraz wysokość zbocza. W firmie Menard w przypadku zabezpieczenia skarp i osuwisk mają zastosowanie metody konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, cementu oraz betonu. W celu przecięcia powierzchni poślizgu stosuje się rożne metody wzmocnienia podłoża gruntowego w szczególności kolumny betonowe CMC, pale przemieszczeniowe, kolumny żwirowe lub kolumny DSM. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są wiercone pale betonowe typu CFA. Pale CFA są zazwyczaj zwieńczone oczepem, który niejednokrotnie jest utwierdzany za pomocą kotew lub gwoździ gruntowych. Gwoździe gruntowe pracują na wyrywanie, a tym samym zespalają bryłę gruntu. Kompozyt gruntu i gwoździ cechuję wysoka wytrzymałość na ścinanie, co przekłada się na znaczącą poprawę stateczności nasypu. Gwoździe gruntowe najczęściej stosowane są w technologii żerdzi samowiercących.  Średnica, długość i rozstaw gwoździ gruntowych dobierana jest w oparciu o obliczenia geotechniczne. W zależności od potrzeb mogą osiągać praktycznie dowolne długości.

Realizacja wzmocnienia w przypadku aktywnego osuwiska wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu. Stosuje się do tego pomiary inklinometryczne. Informacja o zachowaniu się gruntów jest szczególnie istotna ze względów bezpieczeństwa jak i do weryfikacji poprawności przyjętych modeli i metod obliczeniowych. Głębokość, na której następuje nagły wzrost przemieszczeń można zidentyfikować jako strefę poślizgu. Wystąpienie przemieszczeń odbiegających od założonych, wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń jak np. wywiercenie gwoździ gruntowych, kotew linowych lub kotew samowiercących, które nie były przewidziane na etapie projektowania. Ocena dozwolonych przemieszczeń oraz opisanie potencjalnych działań naprawczych jest ważnym zagadnieniem z perspektywy metody obserwacyjnej zawartej w EC7. Metoda obserwacji jest powszechnie stosowana, najczęściej w przypadkach szczególnie trudnych jak posadowienie nasypu drogowego. Monitorowanie ma na celu wykryć na odpowiednio wczesnym stadium robót zachowania wykraczające poza zakres wartości dopuszczalnych, tak aby był czas na podjęcie skutecznych działań interwencyjnych. Wyniki, które mogą zostać przekroczone to m.in.: siły wewnętrzne w palach, gwoździach gruntowych, w oczepie, osiadania układu w różnych fazach budowy oraz maksymalne przemieszczenia pali czy gwoździ gruntowych.

Podczas wykonywania prac najistotniejszym aspektem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Gwarantowane jest to poprzez stabilną platformę roboczą, której wykonanie w trudnych warunkach terenowych (osuwiskowych) stanowi niejednokrotnie duże wyzwanie realizacyjne. Każdorazowo dostosowujemy sprzęt i jego wagę do charakteru prac. Dysponujemy również szerokim wachlarzem oprogramowania i wiedzy inżynierskiej, dzięki której jesteśmy w stanie zaprojektować skomplikowane konstrukcje oporowe.

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z zabezpieczeniem skarp i osuwisk: