KOSZWAŁY – NOWY DWÓR GDAŃSKI – KAZIMIERZOWO

Droga ekspresowa S7 stanowi jeden z ważniejszych elementów polskiej infrastruktury drogowej oraz sieci tras europejskich (E77). Jako 720-kilometrowy ciąg komunikacyjny Gdańsk – Warszawa – Rabka łączy aglomeracje gdańską, warszawską i krakowską. Wybudowanie dalszego ciągu drogi ekspresowej S7 do Elbląga będzie kontynuacją południowej obwodnicy Gdańska i połączeniem już zrealizowanych odcinków dróg ekspresowych S7 i S22.

Budowa S7 jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych województwa pomorskiego. Po zakończeniu inwestycji, dzięki skróceniu czasu podróży oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, dostępność ekonomiczna i komunikacyjna regionu zostaną znacznie zwiększone.

Zadanie 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Inwestycja, jaką jest Zadanie 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański, od km 17 + 482,61 do km 37 + 979,25, zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego i przebiega przez tereny powiatów gdańskiego i nowodworskiego. Na całym odcinku projektowanej drogi istnieje infrastruktura podziemna, tj. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne i gazowe. Instalacje te znajdują się w rejonach,
gdzie inwestycja zbliża się do zabudowań, oraz praktyczne wzdłuż całej istniejącej trasy S7.
W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o przekroju 2/2, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Powstaną także drogi niższych klas, w tym obsługujące tereny przyległe do drogi S7, oraz dwa węzły drogowe – Cedry Małe i Dworek. Konieczna jest także przebudowa istniejących dróg kolidujących z budowaną trasą S7 oraz budowa dróg technologicznych (dojazdów) i objazdów (dla zachowania ciągłości istniejących dróg na obszarze przylegającym do inwestycji). Powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz zatoki i przystanki autobusowe.
Wśród planowanych robót jest także wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynieryjnych oraz zapewnienia stateczności skarp. Niezbędne jest dostosowanie istniejących odcinków drogi krajowej S7 do nowych warunków ruchu, w tym przekroju poprzecznego istniejących odcinków, zastąpionych nowo budowaną drogą ekspresową, pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na odcinku istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu DK7 oraz węzła Nowy Dwór Gdański przewidziano odnowę nawierzchni.
W ciągu drogi ekspresowej S7 zaplanowano budowę 14 obiektów inżynieryjnych, w tym ośmiu mostów i sześciu wiaduktów. W km 26 + 234,60 zlokalizowane są dwa mosty przez Wisłę: MA-09L i MA-09P. Projektowany obiekt MA-09 znajduje się w sąsiedztwie (od strony dolnej wody) istniejącego mostu w ciągu drogi DK7 Gdańsk – Warszawa. Światło poziome pomiędzy nowo budowanym obiektem [P] a istniejącym wynosi ok. 26,0 m. Most zaprojektowano jako 12-przęsłową belkę ciągłą. Długość obiektu oraz rozpiętości przęseł zostały dostosowane do charakteru przeszkody, tj. Wisły, oraz do rozstawu podpór istniejącego obiektu, sąsiadującego z projektowanym mostem. Ustrój niosący z betonu sprężonego zaprojektowano w postaci skrzyni jednokomorowej. W ciągu dróg niższych klas powstanie 10 obiektów inżynieryjnych (pięć mostów, pięć wiaduktów). Inwestycja zakłada budowę tunelu dla pieszych pod drogą ekspresową i dwóch ścian oporowych. Istniejący most przez Wisłę w Kiezmarku zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb ruchu lokalnego. Obiekty inżynieryjne realizowane w ramach przedmiotowego zadania zlokalizowane w ciągu drogi S7 zaprojektowano na obciążenia klasy A (dopuszczalny ciężar pojazdów 500 kN) i pojazd specjalny Stanag 150, a obiekty w ciągu dróg bocznych i serwisowych na klasę obciążeń B (dopuszczalny ciężar pojazdów 400 kN). Zadanie 1 obejmuje także budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami oraz budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów retencyjnych z palisadami, przegród szczelnych, wylotów kanałów i rowów do odbiorników wraz z umocnieniami, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, studzienek osadnikowych z deflektorami na wlocie i wylocie oraz separatorów, zbiorników wód opadowych i innych). Sieci melioracyjne zostaną przebudowane, a istniejące urządzenia melioracyjne i odbiorniki oczyszczone i udrożnione w celu skutecznego odprowadzania wody z pasa drogowego.
W ramach Zadania 1 zostaną zbudowane urządzenia ochrony środowiska, takie jak ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt oraz przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym. W miejscowości Dworek powstanie obwód utrzymania drogi ekspresowej (OUS), którego budowa zakłada wykonanie układu drogowego, parkingów, budynku administracyjno-biurowego, budynku warsztatowo-garażowego z myjnią, magazynu soli, sieci infrastruktury technicznej i innych obiektów towarzyszących.
Zostanie przygotowany teren pod przyszłe dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP) kategorii III – Mała Holandia i Mirówko, co zakłada wykonanie pasów włączania i wyłączania, wzmocnienie podłoża gruntowego, roboty ziemne, odwodnienie i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej, tj. wykonanie przyłącza oświetleniowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i wodnego. Budowa uzbrojenia terenu oraz przebudowa uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją obejmuje oświetlenie, sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, obszary związane z telekomunikacją oraz liniami teletechnicznymi. Ponadto w ramach Zadania 1 przewidziano budowę kanału technologicznego na potrzeby systemu zarządzania ruchem oraz świadczenia usług szerokopasmowych. Droga S7 zostanie ogrodzona na całej długości. Wykonawca zbuduje przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową, a także stacje meteorologiczne wczesnego ostrzegania oraz instalacje preselekcyjne dla pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych. W gestii wykonawcy leży także rozbiórka obiektów budowlanych, w tym mostów i budynków oraz innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
Kontrakt zakłada zapewnienie stałej organizacji ruchu na drogach i innych obiektach – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe, osłony  przeciwolśnieniowe i inne, a także na czas wykonywania robót, w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z realizowaną inwestycją przez cały czas trwania budowy.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami dróg, nastąpi przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy. Do wykonawcy należy także uporządkowanie terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad. W kwestiach formalnych wykonawca zobowiązuje się do opracowania koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.