Hala produkcyjno-magazynowa PANATTONI w Łodzi

Technologie użyte:

Branża:

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – MIRBUD S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką w technologii kolumn przemieszczeniowych z głowicą żwirową MSC oraz pod stopami fundamentowymi w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC. Wzmocnienie podłoża wykonano pod posadowienie budynków hali produkcyjno-magazynowych PANATTONI, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Niciarnianej.

Warunki gruntowe

W dokumentowanym podłożu stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych plejstoceńskich pochodzenia zastoiskowego, morenowego i wodnolodowcowego oraz osady holocenu. Osady najmłodsze to utwory antropogeniczne, które podzielono na trzy podstawowe grupy: grupa I to nasypy stare zbudowane z piasków, glin, piasków gliniastych, gruzu, żwiru i kamieni, grupa II to stare nasypy o podobnym składzie, przykryte nowymi nasypami o miąższości 0,80 ÷1,00 m, wymieszane ze śmieciami budowlanym, grupa III to młode nasypy z mieszanego materiału w postaci piasków, piasków gliniastych, glin i pyłów zagęszczonych i miąższości ok. 6,0 m. Wodę gruntową nawiercono lokalnie, jako wody zawieszone lub w postaci sączeń.

Rozwiązania projektowe

Zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowaną posadzką w postaci kolumn MSC o średnicy 270 mm oraz pod fundamentami dwóch hal – w technologii kolumn CMC o średnicy 270-320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 6207 szt. kolumn MSC pod posadzką (Hala A – 3216 szt., Hala B – 2991 szt.), oraz 1768 szt. kolumn CMC pod stopami fundamentowymi (Hala A – 1013 szt., Hala B – 772 szt.) o łącznej długości ok. 43 000 mb.