Drogi dojazdowe do Stadionu Miejskiego w Lublinie ZADANIE I

Technologie użyte:

Branża:

Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC/MSC na potrzeby realizacji projektowanych dróg dojazdowych oraz sieci Stadionu Miejskiego w Lublinie – zadanie 1.

Warunki gruntowe

W obrębie inwestycji pod nasypami niekontrolowanymi zróżnicowanej miąższości 1-10 m, rozpoznano osady pochodzenia rzecznego: głownie piaski o średniej i drobnej granulacji a także osady pochodzenia zastoiskowego, wśród których dominują te o charakterze organicznym: namuły oraz torfy, o miąższości kilku metrów. Inwestycję zaliczono do III kategorii geotechnicznej z uwagi na stwierdzone skomplikowane warunki gruntowo-wodne, związane z występowaniem nasypów niebudowlanych, gruntów organicznych i zwietrzelin skał, obarczonych możliwością występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych o powierzchni ok 30 416 m2. Na obszarze wzmacnianym wykonano łącznie 10 652 kolumny CMC i MSC o długości od 4,0 do 10,5 m i długości sumarycznej 64 158 mb.