Budowa Zespołu Mieszkaniowego „Osiedle Saska ” przy ul. Bora-Komorowskiego w Warszawie – etap III

Technologie użyte:

Branża:

  • budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Inwestycja „Osiedle Saska” etap III w Warszawie stanowi uzupełnienie do projektu – „Zespół Budynków Osiedle Saska”. W skład etapu III wyżej wymienionej inwestycji wchodzą budynki E oraz H, które wymagają wzmocnienia podłoża gruntowego. W celu bezpiecznego posadowienia tych budynków, zastosowano metodę wzmocnienia gruntu wykorzystującą technologię kolumn betonowych MSC.

Warunki gruntowe

Na omawianym terenie pod humusem lub gruntami nasypowymi zbudowanymi głównie z glin pylastych przemieszanych z piaskami średnimi, grubymi oraz z gruzem, występują mady o miąższości warstwy do 2.0 metrów i powyżej. Na badanym obszarze należy spodziewać się jednego poziomu wody gruntowej. Jej zwierciadło związane jest z morfologią i stanem wody w Wiśle. Woda gruntowa występuje przeważnie na głębokości 2.0 + 3.0 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża pod budynkami E i H, wykonując 2289 szt. kolumn betonowych MSC o długości do 4m. Nośność kolumn badano za pomocą próbnych obciążeń, które potwierdziły prawidłowo wykonane prace.