Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi w Toruniu

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa zespołu budynków mieszkalnych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej i ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, wymagała wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów słabonośnych. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem kolumn w technologii CMC.

Warunki gruntowe

Badany teren leży w Kotlinie Toruńskiej w obrębie VIII terasy erozyjno-akumulacyjnej prawego brzegu rzeki Wisły. Obszar charakteryzuje się występowaniem nasypów niebudowlanych na głębokości do 4m, które klasyfikowane są jako nienośne. Są to bezstrukturalne mieszaniny piaszczyste z domieszkami piasków gliniastych, humusu oraz odpadów budowlanych. Poniżej nasypów niebudowlanych zalegają piaski średnie oraz grube, średnio zagęszczone i zagęszczone. Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 6.1 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 1037 szt. kolumn CMC o średnicy 270mm oraz o długościach do 4 m.