Budowa parkingu buforowego przy drogowym przejściu granicznym w Dorohusku

Technologie użyte:

Branża:

  • parkingi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa parkingu buforowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą to projekt zlokalizowany przy istniejącym i funkcjonującym Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku na granicy polsko- ukraińskiej, w ciągu drogi krajowej nr 12 — A255. Budowa ta jest kolejnym projektem który wymagał wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów nienośnych. W celu wykonania tego wzmocnienia zastosowano technologię kolumn CMC pod nasypami oraz konstrukcjami oporowymi z gabionów tej inwestycji.

Warunki gruntowe

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji można podzielić na trzy strefy. Pierwszą z nich jest strefa przypowierzchniowa, w której występują nasypy niebudowlane zaklasyfikowane do gruntów nienośnych. Głębiej zalega strefa gruntów spoistych, w której występują pyły piaszczyste, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste w stanie od twardoplastycznego do miękkoplastycznego. Lokalnie w tej strefie występują soczewki piasków pylastych średnio zagęszczonych. Trzecią strefą, pod strefą gruntów spoistych, jest strefa gruntów niespoistych: piaski średnie, średnio zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 3 332 szt. kolumn CMC o długościach do 8 m na nowierzchni około 17000 m2.