Budowa III i IV Etapu Obwodnicy Miasta Ełk. Trasa zasadnicza 3+875 – 4+215, łącznice obiektu WD5, dojazdy do obiektu MS01

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Posadowienie konstrukcji drogowej obwodnicy Ełku było skomplikowanym przedsięwzięciem. Przyczyną były grunty organiczne zalegające w podłożu. Menard opracował koncepcję wzmocnienia opartą na wykorzystaniu technologii betonowych kolumn CMC. Wzmocnienie podłoża gruntowego wykonano na kilku odcinkach trasy zasadniczej oraz dojazdach do obiektów mostowych.

Warunki gruntowe

Budowa geotechniczna podłoża była bardzo zróżnicowana. Na odcinkach wykonywanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych pod warstwą piasków występowały bezpośrednio warstwy gruntów organicznych o zróżnicowanej miąższości (wilgotne, słabo rozłożone, bardzo ściśliwe torfy oraz wilgotne namuły w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym). Pod gruntami organicznymi zalegały nośne grunty piaszczyste w stanie zagęszczonym oraz twardoplastyczne gliny piaszczyste. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym stabilizowała się na rzędnych od około -0.1 do około – 0.5 m p. p. t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ok. 50 tyś mb kolumn betonowych o średnicy 400mm z głowicą żwirową. Zastosowanie w/w rozwiązania pozwoliło spełnić warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności na odcinkach trasy zasadniczej oraz dojazdach do obiektów mostowych.