Budowa hali Międzynarodowych Targów Lubelskich

Technologie użyte:

Branża:

  • hale i magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Międzynarodowe Targi Lubelskie to projekt, który wykonano na zlecenie firmy Mirbud S.A. jako generalnego wykonawcy. Prace w zastosowanej technologii kolumn podatnych MSC, prowadzone były na obszarze projektowanych parkingów i dróg dojazdowych, rozmieszczonych w sąsiedztwie hali głównej. Prace w technologii kolumn betonowych CMC zaś, prowadzone były na obszarze projektowanej hali. Wykonano pale zbrojone pod fundamentami hali oraz kolumny betonowe pod jej posadzką. Prace prowadzone przez Menard Polska trwały od 03.09.2011 r. do 09.11.2011 r.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe pod planowaną inwestycją określono jako złożone. Rozpoznano występowanie gruntów antropogenicznych, organicznych, niezagęszczonych piasków średnich i pylastych z przewarstwieniami glin pylastych i pyłów. Miąższość warstw słabonośnych pod projektowanymi obiektami wahała się w przedziale
od 1,5 do 5,5 m p.p.t. Na danym terenie występowały dwa poziomy wód czwartorzędowych. Główny poziom wodonośny miał charakter napięty i występował na głębokości 1,5 – 3,4 m p.p.t. Stabilizował się na poziomie 0,50 – 1,55 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zaproponowała technologię kolumn podatnych MSC ze względów ekonomicznych. Technologia kolumn CMC zaś, charakteryzuje się szybkim procesem realizacji oraz zapewnia dużą nośność współpracujących ze sobą kolumn z gruntem. W trakcie niespełna 2 miesięcy wykonano około 12.000 szt.