Budowa Galerii Handlowej DEKADA w Grójcu

Technologie użyte:

Branża:

  • centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Niniejszy projekt obejmuje dwa rozwiązania wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonane na zlecenie Generalnego Wykonawcy – ERBUD S.A. Pierwszym z nich jest zastosowanie technologii wymiany dynamicznej gruntu DR pod parkingiem wraz wewnętrznymi ciągami pieszojezdnymi. Drugim, technologia betonowych kolumn CMC pod konstrukcją dwóch budynków usługowo-handlowych o wysokości 1 do 2 kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. Projekt realizowany był przy ul. Armii Krajowej w Grójcu.

Warunki gruntowe

W podłożu występują utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie, przykryte warstwą humusu. Poniżej humusu, do głębokości ok. 1,5÷2,5 m p.p.t. występują grunty organiczne – namuły i torfy. Niżej, do ok. 3,0÷8,0 m p.p.t. zalegają aluwialne grunty niespoiste – głównie piaski średnie i grube oraz piaski drobne i lokalnie żwiry i pospółki. Poniżej warstwy piasków zalegają utwory zastoiskowe, głównie pyły i pyły piaszczyste. Głębiej zalegają morenowe gliny i piaski. Wodę gruntową nawiercono na głębokości od 0,1 do 0,4 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Wykorzystując dwa rozwiązania technologiczne, firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 976 sztuk kolumn CMC o łącznej długości około 8 000mb oraz 419 sztuk kolumn wymiany dynamicznej DR na powierzchni około 9 150 m2.