Budowa Farmy Wiatrowej w Piecewie k. Jabłonowa Pomorskiego

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa dwóch turbin wiatrowych EW1 i EW2 zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Piecewo – gmina Jabłonowo Pomorskie. Turbiny posadowione będą na fundamentach o średnicy 15m. Pod każdą z turbin zaprojektowano i wykonano wzmocnienie gruntu w postaci 52 sztuk kolumn przemieszczeniowych CMC o długościach od 10,0 do 120,mb. Kolumny rozmieszczone zostały po obwodzie fundamentu w dwóch okręgach o promieniach 5,4m i 6,9m. Dla turbiny EW1 średnie długości kolumn to 10,5mb, natomiast dla turbiny EW2 średnie długości kolumn to 12,0mb.

Warunki gruntowe

W miejscu posadowienia turbiny EW1 występują grunty rodzime mineralne niespoiste, w stanie zagęszczonym i średnio zagęszczonym. Występują również gliny piaszczyste z domieszkami gliny pylastej zwięzłej. Poziom wody gruntowej występuje na rzędnej 92,1m n. p. m. W miejscu posadowienia turbiny EW2 występują grunty niejednorodne począwszy do piasków drobnych przez piaski średnie aż po piaski grube ze żwirem i piaski grube. Są to piaski średnio zagęszczone i zagęszczone, nawodnione. W obrębie badanego terenu występują również gliny i gliny piaszczyste. Poziom wody gruntowej występuje na rzędnej
89,3m n. p. m.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 400mm. Wykonano łącznie 104 sztuk kolumn CMC, po 52 sztuki pod każdą z projektowanych turbin.