Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł „Święta” – wiadukt „Lubczyna”

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowana droga wspomagająca zlokalizowana jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 113 Święta – Goleniów przy nowo wybudowanym moście przez rzekę Inę. Na projektowanym odcinku zostało wykonane wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC oraz zbrojenie podstawy nasypu siatkami stalowymi ze względu na zalegające w podłożu grunty słabonośne.

Warunki gruntowe

Obszar ten zlokalizowany jest w Dolinie rzeki Iny o rzędnych ok. 3 m n.p.m., wchodzącej w skład niższego poziomu tarasowego Równiny Odrzańsko – Zalewowej. Do rzędnej 2 m n.p.m. zalegają piaski drobne jasnoszare zagęszczone. Pod nimi znajdują się grunty organiczne: torfy oraz namuły z przewarstwieniami gytii. Pod gruntami organicznymi zalegają piaski rzeczne. Woda gruntowa występuje na rzędnej 2,5 m n.p.m. Swobodne zwierciadło występuje w obniżeniach nawet na powierzchni terenu. Zwierciadło napięte występujące w piaskach pod gruntami organicznymi stabilizuje się na poziomie zwierciadła swobodnego.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC o średnicy 360mm. Wykonano 188 szt. kolumn CMC niezbrojonych oraz 92 szt. kolumn CMC zbrojonych kształtownikami IPE160. Podstawa nasypu nad powierzchnią kolumn została wzmocniona za pomocą siatek stalowych, ocynkowanych.