Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 od km 645+167 do km 656+481,32

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na obszarze nowobudowanej drogi obwodowej miasta Jarosławia rozpoznano w podłożu grunty spoiste o niewystarczającej nośności. Zaprojektowane wgłębne wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn drenażowych piaskowo-żwirowych mało na celu zwiększenie nośności podłoża pod nasypami oraz przyspieszenie procesu konsolidacji gruntu poprzez skrócenie drogi filtracji.

Warunki gruntowe

Po analizie warunków geologiczno – inżynierskich stwierdzono, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Rejon drogi obwodowej jest położony w obrębie dużej jednostki geologicznej – Zapadliska Przedkarpackiego. W podłożu, od 2,0 do 5,0m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, występowały gliny i gliny pylaste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 7824 szt. kolumn drenażowych piaskowo-żwirowych o średnicy 600-800mm i długości od 4,0 do 7,0m. Łączna długość wykonanych kolumn wyniosła 9500 mb.