Budowa drogi dojazdowej DD04 w km od 1+550 do 1+740 wchodzącej w zakres projektu budowy drogi krajowej S-8 węzeł Rawa Mazowiecka – Granice województwa Łódzkiego

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Droga dojazdowa DD 04 w km 1+550 – 1+740 wchodzi w zakres projektu budowy Drogi Krajowej S-8, odcinek węzeł Rawa Mazowiecka – Granica Województwa Łódzkiego od km 386+000 do km 408+805. Na wyżej wymienionym odcinku zlokalizowano występowanie gruntów nienośnych. W celu spełnienia warunków nośności i osiadań przy obciążeniu podłoża nasypem drogowym oraz założonym obciążeniom użytkowym pojazdami samochodowymi, koniecznym było zaprojektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Zastosowano metodę kolumn betonowych CMC jako technologię poprawiającą stateczność całej konstrukcji.

Warunki gruntowe

W podłożu projektowanej inwestycji zalegają osady czwartorzędowe (plejsctoceńskie) związane ze zlodowaceniem środkowopolskim Warty i częściowo holoceńskie. Powierzchniową warstwę gruntów o miąższościach 0,2÷1,0m tworzą nasypy niebudowlane z domieszką części organicznych. Pod nasypami występuje warstwa pyłu piaszczystego w stanie plastycznym o miąższości 4,0m w stanie średniozagęszczonym lub warstwa namułów o miąższości od 4,2m do 4,8m w stanie twardoplastycznym przewarstwionych piaskiem średnim w stanie średniozagęszczonym. Pod namułami występuje warstwa piasku średniego w stanie średniozagęszczonym, która stanowi grunt nośny.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała 614 szt. kolumn betonowych w technologii CMC o długościach do 5,0m. Wzmocnienie podłoża w technologii CMC pozwoliło na ograniczenie osiadań oraz bezpieczne posadowienie konstrukcji nasypu drogowego.