Autostrada A-1 Toruń – Stryków – zadanie I, odcinek 3.: węzeł Brzezie – węzeł Kowal, od km 186+348 do km 215+850. Droga Gminna nr 190421C – DL – 3/3

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na wyżej wymienionych odcinkach autostrady A-1 zlokalizowano znaczne miąższości gruntów wysadzinowych i wątpliwych. Prace mające na celu wzmocnienie podłoża gruntowego wykonano z wykorzystaniem technologii kolumn wymiany dynamicznej DR.

Warunki gruntowe

Podłoże gruntowe zbudowane jest z warstw osadów trzeciorzędowych (iły, iy piaszczyste, iły pylaste) oraz warstw utworów czwartorzędowych (gliny piaszczyste, piaski ilaste, gliny pylaste). Na tych spoistych utworach zalegają piaski drobne, średnie z domieszką gruboziarnistych, także piaski pylaste. Przy powierzchni terenu zalegają natomiast pyły, pyły ilaste, torfy i namuły o miąższości 1,5-4,2 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości 1,0-1,5 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zaprojektowała kolumny wymiany dynamicznej DR o średniej długości około 4 m, wykonano 215 sztuk kolumn wymiany dynamicznej. Ich zastosowanie pozwoliło na uzyskanie mniejszych osiadań korpusu drogowego niż dopuszczalne (100mm).