Wzmacnianie podłoża poprzez iniekcje ciśnieniowe (compaction grouting) pustek pogórniczych i krasowych

Powstają one jako efekt uboczny działających w przeszłości  podziemnych zakładów wydobywczych oraz procesów krasowych (rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne). Skutkuje to między innymi powstawaniem lejowisk i zapadlisk na powierzchni terenu.

Tereny pogórnicze nie nadają się do zagospodarowanie na potrzeby budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego bez przeprowadzania odpowiednich badań i działań zabezpieczających.

pustki podgórnicze i krasowe

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa (compaction grouting) stosowana jest najczęściej w celu wypełniania przestrzeni na dużych głębokościach leżących poza zakresem tradycyjnych metod posadowienia pośredniego. Istotną zaletą iniekcji jest całościowe wypełnienie pustek, co eliminuje pozostawienie w górotworze obszarów predysponowanych do wystąpienia niekontrolowanych zapadlisk.

W przypadku niektórych obiektów, szczególnie wrażliwych na przemieszczenia, iniekcja może być stosowana jako działanie wstępne poprzedzające kolejne prace geotechniczne takie jak np. wykonywanie mikropali, pali fundamentowych czy różnorakich metod wzmocnienia podłoża, dając gwarancję odpowiedniej współpracy elementów konstrukcyjnych z podłożem gruntowym.

Zatłaczanie iniekcji odbywa się poprzez odpowiednio zaprojektowaną siatkę punktów iniekcyjnych, pod precyzyjnie monitorowanym ciśnieniem. Monitorowanie prac w trakcie wypełniania pustek i zagęszczania luźnego materiału odbywa się w sposób ciągły  a jego wyniki analizowane  są przez projektanta geotechnicznego w celu prowadzania procedury projektowania aktywnego (tzw. metoda obserwacyjna).
W Polsce najpopularniejsze jest stosowanie iniekcji niskociśnieniowej na terenach dawnych wyrobisk pokopalnianych.

Odzyskanie zdegradowanych terenów powinno odbywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dlatego  odpowiednio zaprojektowane iniekcje stosowane przez Menard wykonywane są na bazie materiałów pochodzących z recyclingu, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Posiadamy rozwiązania na zagospodarowywanie terenów pogórniczych, które zostają pozostałościami po procesie dekarbonizacji.

Jednym z preferowanych rozwiązań jest zastosowanie niskociśnieniowej iniekcji pustek podziemnych, pozwalającej na zabezpieczenie terenu przed wystąpieniem deformacji na powierzchni ziemi (w sposób samoczynny lub pod wpływem dodatkowego obciążenia).

Na terenach krasowych ( obszar występowania skał wapiennych, dolomitów, margli, gipsów, anhydrytów oraz soli) mogą  powstawać,  na skutek wypłukania materiału skalnego przez wodę tzw pustki krasowe, które mogą być również częściowo wypełnione materiałem,  luźnym lub  zwietrzałym. Pustki  powodują zmianę układu sił w górotworze, co może prowadzić do powstawania znacznej wielkości lejów krasowych na powierzchni terenu. Tereny zagrożone powstawaniem pustek krasowych powinny zostać starannie przebadane. Projektant obiektu znajdującego się na terenie powinien przewidzieć odpowiednią metodę wzmocnienia gruntu lub zabezpieczenia obiektu przed znacznymi deformacjami.


Przemysł

Procesy przemysłowe, elektrownie, budynki generatorów


Centra przetwarzania odpadów

Składowanie odpadów, wysypiska, spalarnie


Terminale naftowe i gazowe

Rafineria, terminal naftowy i gazowy


Zbiorniki magazynujące

Ropa i gaz, nawozy, żywność, materiały budowlane


Procesy hydrauliczne


Zasypywanie kopalń i kamieniołomów

Zasypywanie kopalni, wypełnianie pustych przestrzeni, żwirownie


Zanieczyszczone tereny

Rekultywacja gleby, odpady niebezpieczne, tereny poprzemysłowe


Elektrownie wiatrowe

Na lądzie lub poza nim, od małych do dużych rozmiarów

Process-and-Energy_Menard_cam_crop

Wind turbines

 • On-shore or off-shore,
 • Small to big size

Waste recycling centres

 • Waste storage,
 • Landfills,
 • Incinerators

Industries

 • Heavy process,
 • Powerplants,
 • Generator buildings

Polluted sites

 • Soil remediation,
 • Hazardous waste,
 • Brownfield

Mines and quarry backfill

 • Mine backfill,
 • Void filling,
 • Gravel pits

Hydraulic process

 • Sewage treatment plants,
 • Water treatment plants,
 • Desalination plants

Storage tanks

 • Oil & Gas,
 • Fertilizer,
 • Food,
 • Construction materials

Oil & Gas terminals

 • LNG terminal,
 • Refinery,
 • Oil & Gas terminal