Iniekcja rozpychająca polega na wpompowaniu w grunt iniektu cementowo-gruntowego pod odpowiednim ciśnieniem. Kolumny formowane tą metodą pozwalają na zróżnicowanie średnicy na długości, w zależności od parametrów ośrodka gruntowego, co czyni tę technologię bardzo wydajną, szczególnie w gruntach uwarstwionych.

Compaction grouting MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Na iniekcję rozpychającą składają się następujące po sobie procesy:
• Pogrążenie żerdzi przemieszczeniowej – końcówka żerdzi zagłębia się w gruncie do głębokości projektowej rozpychając go na boki;
• Iniekcja – następuje w dwóch etapach: iniekcja otworu najczęściej przechodzi w iniekcję rozpychającą, która wykonywana pod odpowiednio wysokim ciśnieniem (1-7MPa), powoduje powstanie brył o zróżnicowanej objętości. Dodatkowo iniekcja powoduje zagęszczanie otaczających gruntów poprzez ich rozepchnięcie. Sam proces wykonywany jest do momentu uzyskania odpowiedniego ciśnienia w funkcji czasu;
• Podciąganie żerdzi – podczas stopniowego podciągania żerdzi iniekcyjnej tworzy się szereg pojedynczych, przylegających do siebie brył, które ostatecznie tworzą kolumnę iniekcyjną.

Podstawowe zasady

Do wykonywania wzmocnienia podłoża w technologii kolumn ISR stosuje się pompy iniekcyjne oraz specjalnie przygotowany iniekt o konsystencji plastycznej. Przed przystąpieniem do prac na poletku próbnym należy ustalić parametry technologiczne, takie jak: stosunek objętościowy poszczególnych składników iniektu, maksymalne ciśnienie tłoczenia iniektu, czas iniekcji oraz siatkę punktów roboczych. Podczas wykonywania robót na bieżąco monitorowana jest objętość wtłaczanego iniektu. Zapis danych wiercenia i parametrów iniekcji stanowi skuteczne narzędzie kontroli jakości.

Zastosowanie

Technologia ta może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie od powierzchni terenu zalegają grunty o średnich lub korzystnych parametrach, a pod nimi znajdują się grunty nienośne. Klasycznie jest to metoda stosowana głównie do zagęszczania gruntów niespoistych w stanie luźnym (piasek, żwir), jednak sprawdza się również w gruntach spoistych, organicznych i antropogenicznych, tworząc elementy o dużej nośności i sztywności. Kolumny mogą być wykonywane również w gruntach nawodnionych. Metodę iniekcji rozpychającej stosuje się pod fundamenty istniejących budynków, gdy konieczne jest zwiększenie nośności podłoża lub ograniczenie osiadań, pod fundamenty budowli specjalistycznych w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upłynnienia się gruntu oraz jako sztywne elementy wypełniające w miejscach, gdzie występują różnego rodzaju pustki i kawerny. Ze względu na bardzo niski poziom wibracji w trakcie wykonywania prac, technologia ISR może być stosowana w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków.

CMC techniques for soil
Iniekcja Rozpychająca ISR