Jesienią 2018 roku wygraliśmy przetarg na rekultywację terenu po Koksowni w Orzegowie na Śląsku. Menard jako Generalny Wykonawca na zlecenie miasta Ruda Śląska, we współpracy z REMEA, która wykonuje badania gruntu i prace remediacyjne, realizuje zadanie, którego celem jest stworzenie w przestrzeni publicznej parku rekreacyjnego na zanieczyszczonym terenie poprzemysłowym. W ramach przedsięwzięcia powstanie również ścieżka dydaktyczna przedstawiająca historię byłej Koksowni „Gotthard” – „Orzegów” działającej na tym terenie w latach 1903 – 1976.
Rekultywacja Koksowni Orzegów współfinansowana jest ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. Termin realizacji zadania określono na 27 miesięcy, w tym 9 miesięcy na projektowanie. Zakończenie planowane jest na 2021 rok.
Kontrakt rewitalizacji terenu zdegradowanego w formule „zaprojektuj – wybuduj” podzielono na trzy główne zadania, a mianowicie:

  • Remediacja gruntu zanieczyszczonego przez działalność koksowni.
  • Rewitalizacja obiektów zabytkowych.
  • Wykonanie prac parkowych oraz małej architektury.

Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych na terenie Koksowni Orzegów na Śląsku, zobligowani byliśmy do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zatwierdzenia planu remediacji u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pozwolenie konserwatorskie było wymagane z uwagi na pozostałości po ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej, zbiornik smoły oraz wieżę węglową. Obiekty te zostały w 1987 roku wpisane do rejestru zabytków.
W galerii prezentujemy kilka zdjęć z prac na różnym etapie zaawansowania.
Prace budowlane przy #KoksowniaOrzegów rozpoczęliśmy na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Po szerokim rozpoznaniu podłoża gruntowego pod kątem zanieczyszczeń oraz niezliczonych godzin spędzonych w laboratorium, przystąpiliśmy do realizacji czynności wymaganych decyzją remediacyjną. Wykonaliśmy poletko bioremediacyjne, na którym rozpoczęliśmy proces oczyszczania gleby ze związków ropopochodnych. Za ten zakres prac odpowiedzialna była REMEA.
Równolegle do prac budowlanych wykonywaliśmy prace konstrukcyjne przy obiektach zabytkowych. Jednym z najtrudniejszych aspektów, który jest już za nami, dotyczącym renowacji pozostałości po byłej Koksowni Orzegów, było zabezpieczenie konstrukcji nośnej wieży węglowej o wysokości ok. 25m wraz z odtworzeniem więźby dachowej.
Na chwilę obecną prowadzone są prace żelbetowe przy ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej. W oczekiwaniu na przyjście cieplejszych miesięcy i wzrost temperatury, co umożliwi nam wznowienie procesu bioremediacji, przystępujemy do prac parkowych. Z uwagi na zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się i unikania zgromadzeń, nasze narady techniczne prowadzimy przy użyciu drona z transmisją wideo na żywo.