Technologia mikrowybuchów MMB ściśle wiąże się ze zjawiskiem konsolidacji. Realizowana na dużych obszarach, charakteryzuje się znacznym obniżeniem kosztów, niż inne metody wzmacniania podłoża gruntowego.

MMB

Kluczowe elementy

Co to jest?

Każdorazowo wzmacnianie gruntu metodą MMB powinno być poprzedzone wykonaniem poletka próbnego i na podstawie uzyskanych wyników wyznaczyć optymalne parametry metody – rozstaw i głębokość elaboracji ładunku. W wyniku eksplozji materiału wybuchowego w krótkim odstępie czasu powstaje duża ilość energii kinetycznej i cieplnej. Energia uderzeniowa, rozchodząca się promieniście na zewnątrz ładunku powoduje przemieszczenie się cząstek gruntu w podłożu, co powoduje zagęszczenie podłoża (grunty piaszczyste) lub następuje konsolidacja gruntu (grunty organiczne). Dodatkowo w gruntach organicznych formuje się kolumna piaskowa z materiału niespoistego. Towarzyszy temu charakterystyczny wypływ wody w miejscu eksplozji.

Podstawowe zasady

 Ładunek wybuchowy może być pojedynczy lub złożony z grupy ładunków, zawsze jednak muszą to być ładunki o długości większej od miąższości warstwy wzmacnianego podłoża. Ich liczba zależy od ilości warstw nienośnych. W przypadku kilku warstw dopuszcza się jednoczesne wprowadzenie jedną rurą obsadową kilku ładunków ciągłych. Odległość między ładunkami zależy od odległości między warstwami wzmacnianego podłoża. Położenie między ładunkami w rękawie strzałowym ustala się za pomocą obejm. Kolejność odpalenia ładunków w jednym punkcie strzałowym może odbywać się jednocześnie lub z odpowiednim opóźnieniem. W przypadku wielu warstw słabych, wybuchy rozpoczyna się od dolnej warstwy do górnej – ta kolejność eliminuje powstawanie pustek powybuchowych. Wzmocnienie gruntu metodą wybuchową kończy się przeprowadzeniem badania i pomiarów potwierdzających pożądaną jakość robót. Miarą skuteczności jaką daje wzmacnianie gruntu jest osiadanie podłoża, na podstawie którego sprawdzany jest wymagany warunek stopnia konsolidacji.

Zastosowanie

Obecnie wzmocnienie gruntu przy pomocy mikrowybuchów stosuje się zarówno w budownictwie lądowym, jak i w hydrotechnice śródlądowej i morskiej. Na lądzie wzmacnianie gruntu tą metodą jest efektywne tylko poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej w gruntach organicznych i niespoistych, a w szczególności w miejscach, gdzie te grunty występują jednocześnie, np. na terenie Żuław Wiślanych. Ze względu na empiryczny charakter metody, przed przystąpieniem do prac każdorazowo należy wykonać detonacje próbne i na ich podstawie określić siatkę punktów, wielkość ładunku i skuteczność metody.

Technologia mikrowybuchów znajduje zastosowanie do wykonywania wzmocnienia podłoża pod nasypy dużych budowli liniowych, m.in. autostrad i linii kolejowych, a także z powodzeniem można ją stosować pod powierzchniami magazynowymi hal, płytami lotnisk czy podbudowami parkingów.

CMC techniques for soil
Mikrowybuchy MMB
Mikrowybuchy MMB