W gospodarce komunalnej coraz częściej problemem stają się przepełnione składowiska odpadów. Technologia kompakcji udarowej Menard (MIC) pozwala na znaczną redukcję objętości odpadów zagęszczonych tradycyjnymi metodami. 

Kluczowe elementy

Co to jest?

Metoda MIC jest modyfikacją popularnej technologii konsolidacji dynamicznej, wdrożonej do użytkowania blisko 60 lat temu przez firmę Menard. Polega na zagęszczaniu podłoża za pomocą uderzeń o dużej energii kinetycznej generowanej przez swobodny spadek tłuczka z określonej wysokości.

Parametry kompakcji, tj. siatka punktów uderzeń, wysokość zrzutu, masa ubijaka czy liczba cykli ubijania są dobierane indywidualnie dla każdego składowiska. Dobór ten poprzedza wizja lokalna oraz szczegółowa analiza budowy składowiska, genezy, wieku i stanu deponowanych odpadów.

Dla osiągnięcia najlepszych efektów stosuje się ubijanie wielofazowe z dodatkowym zagęszczaniem kompaktorami pomiędzy poszczególnymi cyklami konsolidacji.

Podstawowe zasady

W celu przeprowadzenia skutecznego zagęszczenia prace wykonuje się za pomocą ciężkich dźwigów kratowych. Są one wyposażone w gąsienicowe podwozie umożliwiające sprawne poruszanie się po składowanych odpadach, wcześniej zagęszczonych klasycznymi kompaktorami.

Z uwagi na dużą zmienność zagęszczanego ośrodka, przed przystąpieniem do prac, następuje weryfikacja przyjętych parametrów technicznych na poletku próbnym. Wtedy też założenia projektowe są ostatecznie oceniane i – w razie potrzeby -dostosowywane do lokalnie panujących warunków. Weryfikacja skuteczności i jakości prac jest możliwa dzięki geodezyjnym obmiarom powierzchni składowiska.

Zastosowanie

Metoda kompakcji udarowej może być stosowana na składowiskach odpadów komunalnych o różnorodnym pochodzeniu i składzie. Technologia MIC wyróżnia się wysoką skutecznością – po jej zastosowaniu kubatura odpadów zmniejsza się nawet do 20%, w porównaniu z klasycznymi metodami zagęszczania. Zmniejszenie objętości składowiska wpływa bezpośrednio na wydłużenie czasu jego eksploatacji. Ponadto podniesienie wskaźnika zagęszczenia przyspiesza procesy biodegradacyjne, a w efekcie skraca okres rekultywacji składowiska.

Dzięki zastosowaniu technologii MIC poprawie ulegają parametry mechaniczne zagęszczonych odpadów, co znacznie zwiększa współczynnik stateczności składowanej pryzmy. Jednocześnie, po zakończeniu procesu eksploatacji, zwiększona sztywność składowanej kubatury odpadów przekłada się na podniesienie walorów komercyjnych rekultywowanego terenu.

Kompakcja udarowa MIC
Kompakcja udarowa MIC