Kompakcja Udarowa MIC - Menard.pl Kompakcja Udarowa MIC - Menard.pl
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

W gospodarce komunalnej coraz częściej mamy do czynienia z problemem przepełnionych składowisk odpadów. Technologia kompakcji udarowej Menarda (MIC) pozwala na redukcję zagęszczonych tradycyjnymi metodami (kompaktory) odpadów nawet o 20%. Metoda MIC jest modyfikacją popularnej metody konsolidacji dynamicznej, wdrożonej do użytkowania blisko 60 lat temu przez firmę Menard. Międzynarodowe doświadczenia firmy, zdobyte na różnych składowiskach odpadów w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych, pozwoliły na jej bezpieczne wdrożenie dla celów związanych z poprawą parametrów zagęszczenia składowanej kubatury odpadów.

Opis

Zagęszczanie odpadów komunalnych w technologii kompakcji udarowej MIC jest możliwe dzięki uderzeniom o wysokiej energii kinetycznej, generowanej przez stalowe ubijaki o masie 10÷40 ton, zrzucane z wysokości 5÷40m. W celu przeprowadzenia skutecznego zagęszczenia, prace wykonuje się wykorzystując ciężkie dźwigi kratowe, których charakterystyczną cechą jest możliwość podnoszenia ciężarów o masie minimum 20t na wysokość minimum 15m. Gąsienicowe nadwozie umożliwia sprawne poruszanie się ciężkiego sprzętu po zdeponowanych odpadach, wcześniej zagęszczonych klasycznymi kompaktorami, wykorzystywanymi na większości składowisk. Najlepsze rezultaty technologiczne uzyskuje się przy wielofazowym ubijaniu połączonym z dodatkowym zagęszczaniem klasycznymi kompaktorami pomiędzy poszczególnymi cyklami zagęszczania.

wrwerwer

Prawidłowy dobór parametrów technologicznych kompakcji udarowej MIC, jak energia uderzenia, siatka uderzeń oraz ilość powtórzeń cykli ubijania, nie może być oderwany od szczególnych wymagań i specyfiki każdego składowiska. Dlatego dobór odpowiednich parametrów technicznych kompakcji udarowej każdorazowo odbywa się po wykonaniu wizji lokalnej oraz szczegółowej analizie budowy składowiska, genezy, wieku i stanu składowanych odpadów. Z uwagi na dużą zmienność zagęszczonego ośrodka przed przystąpieniem do prac założenia techniczne są weryfikowane na poletku próbnym, na którym wykonywana jest ostateczna ocena przyjętych założeń projektowych. Weryfikacja skuteczności i jakości prac jest możliwa dzięki geodezyjnym pomiarom powierzchni składowiska przed i po wykonaniu zagęszczenia.

Kompakcja1 1
Ubijanie 27
Kompakcja2 1
Skip to content