Rekultywacja gleb • Terenu • Gruntów • Menard Rekultywacja gleb • Terenu • Gruntów • Menard

Rekultywacja gleby, gruntów wykonywana przez Menard Polska pozwala przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe terenom zdegradowanym przez człowieka. Wykonujemy prace rekultywacyjne terenów pogórniczych, stosując przy tym nasze specjalistyczne technologie geotechniczne. W ramach rekultywacji zwałowiska mas nadkładowych po wydobywaniu złóż siarki i piasków szklarskich w byłej Kopalni Siarki „Piaseczno”, zrealizowaliśmy prace poprawy stateczności skarpy zbiornika. W celu uzyskania wzrostu zagęszczenia gruntów niespoistych nasyconych wodą gruntową, wykorzystaliśmy technologie Mikrowybuchów MMB.

W gospodarce komunalnej coraz częściej mamy do czynienia z problemem przepełnionych składowisk odpadów. Technologia kompakcji udarowej Menarda (MIC) pozwala na redukcję zagęszczonych tradycyjnymi metodami (kompaktory) odpadów nawet o 20%. Metoda MIC jest modyfikacją popularnej metody konsolidacji dynamicznej, wdrożonej do użytkowania blisko 60 lat temu przez firmę Menard. Międzynarodowe doświadczenia firmy zdobyte na różnych składowiskach odpadów w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych, pozwoliły na jej bezpieczne wprowadzenie dla celów związanych z poprawą parametrów zagęszczenia składowanej kubatury odpadów.

pic rekultywacja

Rekultywacja gruntów jest pojęciem pochodzącym z ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 roku. Rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

pic rekultywacja2
Niezbędnym elementem w konstrukcji składowisk odpadów ulegających biodegradacji jest wykonanie instalacji odgazowującej. Gaz składowiskowy, popularnie zwany biogazem, jest wynikiem fermentacji związków organicznych na składowiskach odpadów i używany jest do celów energetycznych lub - jeżeli nie ma takiej możliwości - spalany w pochodni. Menard Polska oferuje instalację studni odgazowujących, gwarantując ich prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo ludzi, składowiska i obiektów znajdujących się w pobliżu.

wideo1

Skip to content