Polityka Prywatności – Rekrutacje Menard sp. z o.o.

Respektujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych, chroniąc je i korzystając z nich w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki administratora Państwa danych osobowych.

Zbierając i korzystając z Państwa danych osobowych stosujemy się do wymagań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Jaki podmiot administruje Państwa danymi?

Administratorem Państwa Danych osobowych, jest Menard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000269824 (zwana w niniejszej Polityce jako: ,,Menard”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Menard oraz realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem, można się kontaktować pod powyższym adresem lub adresem e-mail: mbaran@menard.pl

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

,,Danymi osobowymi” w świetle RODO są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innego szczególnego czynnika określającego jej tożsamość.

Podstawą przetwarzania Państwa Danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda ( art. 6 ust. 1 a) RODO). Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie Państwa danych uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

Dane przetwarzane przez Menard to: imię nazwisko, telefon, posiadane kwalifikacje, w tym uprawnienia zawodowe, miejsce i/lub region zamieszkania oraz inne dane przekazane przez Państwo w celu rekrutacji.  

Państwa dane osobowe zwane są  w niniejszej Polityce jako: ,,Dane osobowe” lub ,,Dane”).

 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych osobowych?

Państwa Dane będą przetwarzane przez Menard w celu rekrutacji pracowników

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu i zakresie potrzebnym do realizacji celów określonych w pkt 3 Polityki:

 • pracownikom lub osobom współpracującym z Menard na innej podstawie niż umowa o pracę, członkom władz,
 • uprawnionym organom, władzom i sądom – na ich żądanie lub w celu spełnienia wymogu przepisu prawa,
 • dostawcom usług IT w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej Menard (w tym korespondencji elektronicznej, strony internetowej, aplikacji hostowanych, usługi cloud computing, w zakresie bezpieczeństwa),
 • dostawcom usług w zakresie obsługi, organizacji procesu rekrutacyjnego (w tym podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Menard, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania), operatorom pocztowym lub kurierom.

Państwa Dane osobowe nie są przekazywane przez Menard do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 1. Jak długo przetwarzamy (przechowujemy) Państwa Dane?

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres 2 lat od dnia przekazania przez Państwo do Menard swoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres 1 roku od dnia przekazania przez Państwo do Menard swoich danych na potrzeby rekrutacji.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Danych przez Menard?

W odniesieniu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez Menard przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • żądania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania(art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz ich usunięcia (art. 17 RODO);
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych:
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na ich przetwarzanie – co nie wypływa jednak na przetwarzanie Danych przed wycofaniem zgody lub przetwarzanych na podstawie innej niż zgoda podstawie prawnej;
 • żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia przysługują Państwu i będą realizowane w zakresie i na warunkach określonych w RODO.

 1. Brak profilowania

Państwa Dane osobowe nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie są  przedmiotem profilowania tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w celu oceny czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej cech lub sytuacji.

 1. Polityka cookies strony internetowej

Niniejsza polityka cookies ma na celu przekazanie Państwu informacji dotyczących zasad gromadzenia i korzystania z plików cookies dotyczących użytkowników strony internetowej kariera.menard.pl (dalej: ,,strona internetowa” lub ,,serwis”), której właścicielem i operatorem jest Menard.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu tj. Menard.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane uwierzytelniania lub logowania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia działania plików cookies dokonane przez użytkownika mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców lub partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl (przy której wykorzystaniu sporządzono niniejszą politykę cookies).

Polityka Prywatności ma zastosowanie również do Danych osobowych uzyskanych za pomocą strony internetowej (np. formularz do kontaktu) lub poczty elektronicznej oraz do danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zawarte w plikach cookies itp. – o ile i w zakresie w jakim powyższe dane stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych, w odniesieniu do których znajdują zastosowanie inne niż określone w Polityce Prywatności zasady i polityki prywatności lub cookies wprowadzone przez właścicieli  i operatorów tych stron, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność –Menard nie ponosi odpowiedzialności za działanie innych stron internetowych ani zasady lub polityki obowiązujące na takich innych stronach.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Menard może aktualizować i wprowadzać zmiany do Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej Menard w zakładce Polityka Prywatności.

Copyright © 2022 Menard Sp. z o.o.