Kolumny wymiany dynamicznej • Przekrusz betonowy • Menard Kolumny wymiany dynamicznej • Przekrusz betonowy • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Kolumny wymiany dynamicznej DR to niejako rozwinięcie technologii dynamicznego zagęszczenia DC, która jest wykorzystywana w gruntach, charakteryzujących się znaczną ściśliwością.

Wymiana dynamiczna

Wymiana gruntu dynamiczna pod fundament polega na wykonaniu w gruncie spoistym kolumn wielkośrednicowych. Kolumny wymiany dynamicznej DR formowane są ciężkim ubijakiem o masie od 15 do 30 ton, zrzucanym z wysokości od 10 do 30 m. Na wykonanie pojedynczej kolumny składa się kilka serii uderzeń. Rozpoczęcie procesu ubijania następuje w płytkim wykopie wypełnionym kruszywem mineralnym. Pierwsza seria uderzeń kształtuje krater w podłożu, który uzupełnia się materiałem zasypowym. Kolejne serie dosypywania kruszywa do wykopu i ubijania powtarzane są do momentu uformowania kolumny wymiany dynamicznej DR według założeń projektu. Koniec formowania kolumny sygnalizuje zmniejszenie wartości wpędu ubijaka. Kolumny wielkośrednicowe (od 1,6m do 3,0m) wbijane są do głębokości 4,0 - 7,0m. Warstwa przypowierzchniowa 0,5-1,0 m zagęszczana jest za pomocą ciężkich walców wibracyjnych.
Menard.pl

Zastosowanie

Kolumny często stosuje się jako wzmocnienie pod nasypy drogowe lub kolejowe (kolumny polepszają stateczność oraz zwiększają współczynnik bezpieczeństwa nasypu). Z powodzeniem mogą być również stosowane do redukcji osiadań fundamentów budynków handlowych i przemysłowych oraz do stabilizacji wysypisk.

dr2
DR1

Kolumny wymiany dynamicznej mogą być wykonywane zarówno w luźnych gruntach niespoistych oraz plastycznych, miękkoplastycznych gruntach spoistych, a także organicznych. Do formowania kolumn wymiany dynamicznej mogą być stosowane kruszywa naturalne, materiały poprodukcyjne (żużel, spieki), destrukt betonowy, asfaltowy oraz gruz (bez części drewnianych, metalowych). Wymagane jest stosowanie materiałów różnoziarnistych o zawartości frakcji pylastej mniej niż 5%. Typowe głębokości kolumn wahają się od 4,0 do 7,0m i osiągają średnice od 1,6 do 3,0m. Rozstawy kolumn zależą od przekazywanych obciążeń i warunków gruntowych. Zastosowanie technologii wiąże się z wygenerowaniem fali uderzeniowej, która w sposób niekorzystny może oddziaływać na sąsiadujące obiekty budowlane, dlatego zaleca się prowadzenie prac metodą wymiany dynamicznej w odległości co najmniej 50m od obiektu.

Skip to content