Ocena zanieczyszczenia gruntów - Menard Ocena zanieczyszczenia gruntów - Menard
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Grunt pod inwestycję a jego zanieczyszczenie

Ocena zanieczyszczenia gruntów oraz wód jest jest zagadnieniem bardzo trudnym do rozważenia ze względu na konieczność znajomości aspektów gruntowego ośrodka trójfazowego, tj. szkieletu gruntowego, wody oraz powietrza jak również związków chemicznych, które w zależności od ich cech fizyczno-chemicznych w różny sposób oddziałują na otaczające środowisko.

Odpowiedzialności za zanieczyszczenia gruntów, wody oraz powietrza atmosferycznego

W Polsce posiadamy skomplikowany zespół aktów prawnych, który może stwarzać  trudności przy interpretowaniu prawa przez użytkowników środowiska, właścicieli gruntów, jak również organy administracji.

Historyczne zanieczyszczenia gruntu

Prawo ochrony środowiska, a konkretnie ustawa o ochronie środowiska, definiuje czym jest historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, czyli:

 • zanieczyszczenia, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 roku lub wynika z działalności, która została zakończona przed 30 kwietnia 2007 roku,
 • lub szkody w środowisku (tzw. ustawa szkodowa), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

W myśl w/w nowelizacji to władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest zobowiązany do przeprowadzenia tak zwanej remediacji, a co za tym idzie jest bezpośrednio odpowiedzialny za usunięcie zanieczyszczeń z ziemi i uzyskanie efektu ekologicznego.

Konsekwencje dla Inwestora

Kiedy badać grunt pod budowę? Inwestor, który rozważa możliwość zakupu działki, powinien przeprowadzić badania zanieczyszczeń ziemi i wód gruntowych, potwierdzające, że nie są to tereny zanieczyszczone, ze żadne chemiczne zanieczyszczenia gleby i wody nie występują i że wydana ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie mówi o zagrożeniu dla zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego, w myśl ustawy o ochronie środowiska.

W przypadku zdobycia wiedzy o występowaniu zanieczyszczenia w ziemi lub wód gruntowych na przedmiotowym terenie, inwestor powinien oszacować koszty przyszłych prac związanych z remediacją, usunięciem zanieczyszczenia gleb pod budowę, które w niektórych przypadkach mogą przekraczać wartość działki.

Kto bada grunt do budowy? Aktualne rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z dnia 2016r. poz. 1395), nie rozwiązuje problemu wpływu na problem powietrza i wody gruntowej. Przy złożoności zagadnienia może doprowadzić to do nieosiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego tylko firma z dużym doświadczeniem technicznym na arenie międzynarodowej, oraz pełną  znajomością uwarunkowań krajowych może być gwarantem przeprowadzenia procesu remediacji w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

Lista aktualnie obowiązujących regulacji:

 • Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu – tzw. ELD,
 • Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dawna IPPC - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – tzw. IED,
 • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
 • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czyli tzw. ustawa „szkodowa” z dnia 13 kwietnia 2007 r., 
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia,
 • Inne.

Jak badać grunt?

Złożoność zagadnień jakimi są zaneiczyszczenie gruntu, sposoby remediacji gruntów i wód podziemnych powoduje, że

tylko firma z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej, która wie jak wyglądają zanieczyszczenia na świecie i jakie są sposoby radzenia sobie z tym problemem, może być gwarantem przeprowadzenia procesu remediacji w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

Remediacja
Remediacja3 1
pic rekultywacja2
Skip to content