Badania zanieczyszczenia gleby/gruntu i wody Badania zanieczyszczenia gleby/gruntu i wody
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Gruntownie badamy grunty i tereny inwestycyjne pod kątem zanieczyszczeń

Co oferujemy?

    • Badania geologiczne/badania środowiska gruntowo-wodnego (badania sozologiczne). Badania gleby mają na celu określenie stopnia zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej zgodnie z przyjętymi normami,
    • Analizy, badanie chemiczne gruntu i wody,
    • Kompleksowe geotechniczne badania gleby w celu określenia parametrów fizyko-chemicznych gruntu,
    • Kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.

Badanie zanieczyszczeń gruntów przeprowadzamy stosując nowoczesny sprzęt do poboru prób oraz wykonujemy sondowanie CPTU i SCPTU

kalk e1524057122735


Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

Zidentyfikowanie oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczonej powierzchni ziemi wymaga w pierwszej kolejności wykonania szerokiej analizy dokumentacji historycznej, dotyczącej danego terenu. Brak analiz z badania gruntu oraz wody pod względem chemicznym w wielu przypadkach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie jest ryzyko występowania konkretnej grupy zanieczyszczeń w danej lokalizacji, dlatego ważne jest, aby badanie ziemi, gruntu zostało wykonane przez odpowiednie podmioty czyli: laboratorium akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze.

Ścieżka postępowania od momentu istnienia tylko przesłanek historycznych o występowaniu zanieczyszczenia w ziemi, poprzez wykonanie badania środowiska gruntowo-wodnego i przeprowadzenie remediacji, która zakończona zostanie osiągnięciem pożądanego efektu ekologicznego, została opisana w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ocena zanieczyszczeń powierzchni ziemi obejmuje:

Etap 1

Ustalenie działalności gospodarczej mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub stwarzającej ryzyko szkody w środowisku,

Etap 2

Ustalenie listy zawierającej substancje powodujące ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie, co potwierdzić mają przeprowadzone badania gleby,

Etap 3

Zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie, a także dostępnego i aktualnego badania zanieczyszczeń gruntów, zgodnych z ustaloną wcześniej listą substancji powodujących ryzyko,

Etap 4

Wykonanie badań wstępnych (ogólnych) stanu środowiska,

Etap 5

Wykonanie badań szczegółowych stanu środowiska.

Następnie w razie konieczności:

Etap 6

Zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101e).

Etap 7

Złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101l).

Etap 8

Ocena przeprowadzenia remediacji dokonana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101n).
Akredytowany pobór prób

Zgodnie z art. 147a ustawy POŚ, wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek (np. gruntu, wody i powietrza) wykonywane jest przez:
1) laboratorium akredytowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) lub
2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Menard Wawa 013 3

Ważne jest, aby mieć świadomość co może kryć się w ziemi.

W pierwszych etapach ocena zanieczyszczeń powierzchni ziemi ma na celu określenie możliwości występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Bardzo często ocena ograniczy się do trzyetapowych prac kameralnych, prowadzonych „zza biurka”, które dadzą nam pewność, że posiadamy bezpieczny teren pod budowę.

Substancje powodujące ryzyko

Są to związki, dla których określono dopuszczalne zawartości w glebie i w ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Do substancji powodujących ryzyko dla powierzchni ziemi zaliczamy m.in.:
• metale i metaloidy (np. ołów, chrom, kadm, rtęć),
• zanieczyszczenia nieorganiczne (np. cyjanki),
• węglowodory (np. benzyny, oleje, benzen, benzo(a)piren),
• węglowodory chlorowane (np. polichlorowane bifenyle (PCB)),
• środki ochrony roślin (np. pestycydy takie jak DDT, DDE, DDD),
• pozostałe zanieczyszczenia (np. cykloheksan, fenol, ftalany).

CH 20120605 128 Kopia 1280x853 2 e1524057033673


Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?

badanie 10 e1524056848237


Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

CH 20141023 065 1 e1522395414460


Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?

Skip to content