Artykuły • Roboty geotechniczne • Menard Blog Artykuły • Roboty geotechniczne • Menard Blog
 

Wzmacnianie skarp poprzez gwoździowanie gruntu

Gwoździe gruntowe to jedna z technik stabilizacji przy wzmocnieniu podłoża w celu poprawy stateczności skarp, nasypów i wykopów konstrukcji budowalnych i obiektów inżynierskich.
W trakcie realizacji obiektów budowalnych często dochodzi do zmiany geometrii terenu naturalnego. Nieodzowne jest sprawdzenie pod kątem stateczności podłoża przeznaczonego do robót inżynierskich. Wzmocnienie skarpy o dużym nachyleniu w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga często wykonania robót związanych ze wzmocnieniem gruntu zarówno u podnóża jak i często w samym masywie skarpy.

Badanie ciągłości kolumn w geotechnice

Trudność zweryfikowania ciągłości kolumn wynika z braku dostępu do nich. Informacji wstępnych o prawidłowej długości kolumny dostarczają metryki elektroniczne zawierające rejestr danych zapisywanych w trakcie wykonywania kolumny. Nie odzwierciedlają one jednak jej jakości. Kolumna mogła bowiem ulec uszkodzeniu po wykonaniu, np. podczas pracy sprzętu ciężkiego.
Badaniem, które może potwierdzić jakość wykonania kolumny oraz możliwość przenoszenia obciążeń obliczeniowych, jest obciążenie próbne, ale często nie ma możliwości czasowych oraz finansowych do weryfikowania w ten sposób większej liczby kolumn lub pali.

Odwodnienie wykopów - etapy, metody, problemy

Jak powinno przebiegać prawidłowe odwadnianie gruntu? Jak wygląda projekt odwodnienia i metody realizacji tego zadania? Sprawdź!
"Wzmocnienie podłoża w budowli i fundamentów wielu przypadkach wykonywane jest także pod obiektami posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej. Przypadki takie mogą powodować znaczące problemy wykonawcom i projektantom. Do tego typu zadań konieczne jest prawidłowe zaprojektowanie i wzmocnienie podłoża (najczęściej poprzez przeprowadzanie robót ziemnych z wykorzystaniem kolumn lub pali) wraz z odwodnieniem".

#MenardRadzi: Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

"Przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, należy przygotować odpowiednią i bezpieczną platformę roboczą. W przypadku, gdy wzmocnienie wykonywane jest na bardzo słabym podłożu lub gdy poziom roboczy znajduje się znacznie powyżej lub poniżej terenu (wykopy i nasypy), roboty ziemne, platforma robocza oraz ewentualne odwodnienie powinny być przedmiotem projektu technicznego."

#MenardRadzi: Nośność geotechniczna podłoża wzmocnionego kolumnami

"Istotna dla zapewnienia nośności jest odpowiednia wytrzymałość strukturalna elementów wzmacniających (STR – nośność strukturalna) a także niedopuszczenie do zniszczenia, nadmiernego odkształcenia ani niekontrolowanych przemieszczeń wzmocnionego podłoża (GEO – nośność geotechniczna). W artykule przedstawiono możliwe sposoby weryfikacji nośności geotechnicznej (GEO) podłoża wzmocnionego kolumnami."

#MenardRadzi: Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego i prowadzenia robót geotechnicznych

"Przygotowanie placu budowy, gdy do wykonania są roboty geotechniczne, wymaga szczególnej uwagi ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu na budowie. Teren, na którym poruszać się będzie ciężki sprzęt budowalny, należy przygotować nie tylko w zakresie wycięcia roślinności i uprzątnięcia śmieci."

#MenardRadzi: Projekt nowego eurokodu EC7-3

"Druga generacja Eurokod 7, która obecnie jest opracowywana, będzie zawierała obszerny rozdział poświęcony w całości wzmocnieniu podłoża (ang. ground improvement). Wiele osób zadaje pytanie co będzie zawierał rozdział 10 należący do nowego Eurocodu 7 - Część 3."

#MenardRadzi: Bezpieczeństwo robót geotechnicznych

"Roboty budowlane należą do prac, w których poziom wypadkowości utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. W szczególności ciężkość wypadków, należy do niemalże najwyższych w całym przemyśle, a co charakterystyczne przewyższa wskaźniki typowe dla przetwórstwa przemysłowego."

#MenardRadzi: Siedem geotechnicznych grzechów głównych

"Niniejszy tekst ma za zadanie zwrócenie uwagi na najważniejsze błędy projektowe i wykonawcze jakie zostały zidentyfikowane przez firmę Menard. W przypadku precyzyjnego formułowania wymagań przez projektantów i odpowiedniej koordynacji opracowań projektowych, możliwe będzie unikniecie wielu błędów postrzeganych często jako błędy wykonawcze."

Analysis of numerical model parameters for dry-mixed soil-cement composite with high content of organic matter

Numerical modelling of geotechnical issues requires basic subgrade parameters which need to be introduced into the program. The best way of collecting such information is to commission a series of tests. Defining the parameters of the material gained when admixtures are introduced into existing soil becomes problematic. Basic strength parameters can be found from trial batches of quasi-concrete composite, however they do not ensure the full spectrum of necessary data.

Błędy przy projektowaniu i wykonawstwie sztywnych inkluzji

Design of high road embankments on improved ground

"This paper presents design problems of embankments higher than 20m which are settled on a weak soil."

Automatyzacja badania próbnego obciążenia kolumn wzmacniających podłoże gruntowe

"Próbne statyczne obciążenia pali fundamentowych są uważane za najbardziej wiarygodną metodę kontroli ich nośności oraz za metodę pomocną w projektowaniu."

Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC

"Analiza parametrów wiercenia oraz ich kalibracja względem warunków gruntowych stanowią zasadnicze elementy projektowania oraz wykonywania kolumn przemieszczeniowych CMC."

Remarks on wet deep soil mixing quality control

Artykuł opisuje problem kontroli jakości w kolumnach DSM wykonywanych na mokro. Przedstawiono w nim metody poboru próbek oraz porównano wyniki badań wytrzymałości tych próbek uzyskane na budowach Menard w Polsce i Niemczech.

Rola projektanta w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa prac geotechnicznych

"[...]za wysoce wskazane uznaliśmy usystematyzowanie problematyki odpowiedzialności projektanta i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym, za geotechniczną stronę przedsięwzięcia budowlanego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, a także dobrej praktyki kontraktowej."

Próbne obciążenia kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obiektami mostowymi

[...] Na przestrzeni lat stosowania technologii DSM w Polsce widać wyraźny trend do wykonywania kolumn, o co raz większej średnicy. O ile na początku aplikacji tej metody popularna średnia wynosiła 0,6 m to obecnie realizuje się projekty z kolumnami o średnicy 1,5, a nawet 2,5 m.[...]

Zwiększenie współczynnika stateczności globalnej skarpy wysokiego nasypu kolumnami betonowymi CMC

[...]W przypadku budowy nasypów obiektów komunikacyjnych, techniki fundamentowania pośredniego nie mają praktycznie żadnego zastosowania. Dotychczas w większości przypadków przy natrafieniu na warstwy słabego podłoża polegano na technice całkowitej lub częściowej wymiany gruntów, co w przypadku warstw słabych o znacznej miąższości wiązało się niemal zawsze z dużymi kosztami i skomplikowaną organizacją zakrojonych na dużą skalę robót ziemnych.[...]

Wzmacnienie podłoża w kontekście awarii stateczności skarpy

[...]W trakcie eksploatacji nasypów odnotowuje się częste przypadki, w których dochodzi do awarii w postaci deformacji podtorza czy nawet utraty stateczności skarpy nasypu. W efekcie tego powstają powierzchniowe ruchy mas ziemnych, które dzieli się na: zmywy, spływy, spełzywanie, obrywy, zsuwy i osuwiska.[...]

Strefa przejściowa pomiędzy obiektem mostowym a nasypem drogowym

[...] W sytuacji gdy przyczółek mostowy oraz nasyp drogowy są posadowione bezpośrednio na gruntach nośnych niespoistych (np. piaski) lub twardoplastycznych glinach o wysokich modułach odkształceniowych, naturalnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyty przejściowej, zastępującej jeden progowy zjazd z obiektu. W tym przypadku (rys. 1) wobec mniejszego osiadania nasypu w stosunku do osiadania przyczółka płyta przejściowa jest w głównej mierze podparta nasypem drogowym.[...]

Słaby Grunt pod inwestycją - analiza kosztów

[...] Inwestorzy planujący inwestycję budowlaną za kilkanaście bądź kilkadziesiąt milionów złotych na ogół nie zastanawiają się nad podłożem, jakie występuje na interesującej ich działce, a nad jej lokalizacją. Inwestorzy ci głównie mają świadomość, że w porównaniu z całością inwestycji, koszt ewentualnego wzmocnienia podłoża nie jest kosztem wysokim. A jak wygląda sprawa z punktu widzenia średniego i małego inwestora? I ile tak właściwie wynosi ten koszt?[...]

Set-up in Heavy Tamping Compaction of Sands

[...] The trial field was made in Gdańsk as a part of control tests after dynamic compaction of cohesionless soils. To the depth of 18 m below ground level (BGL) the postglacial and holocene soils associated with development of the Vistula Delta were found. This area is characterized by the geological structures typical for Żuławy Wiślane (Vistula Marshland).[...]

Projektowanie posadowienia elektrowni wiatrowych

[...] Elektrownia wiatrowa zbudowana jest z wieży i gondoli, która składa się z wirnika i układu pomiarowego (schemat turbiny przedstawia rysunek 4). Wirnik składa się z łopat połączonych piastą. Łopaty poruszane są przez wiatr i przekazują moc do piasty, która jest połączona z wałem napędowym, zwiększającym prędkość osi.[...]

Projekt i realizacja wzmocnienia słabego podłoża nasypów na obwodnicy południowej Gdańska

[...] Celem zastosowania drenażu pionowego i przeciążenia jest przyśpieszenie konsolidacji gruntów słabych i nieprzepuszczalnych, a tym samym poprawa ich parametrów mechanicznych. Na obszarze projektowanej drogi rozstaw drenów od 1,0 m x 1,0 m do 1,5 m x 1,5 m oraz przeciążenie dobrano odpowiednio do warunków gruntowych, optymalizując zużycie materiału i czas konsolidacji. Zaprojektowany nasyp przeciążający sięgał od 2,5 do 4,2 m ponad poziom docelowego nasypu drogowego.[...]

Projekt i realizacja wzmocnienia podloza pod fundamentami turbin farmy wiatrowej Slupia

[...] Przy projektowaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod tego typu obiektami należy uwzględnić specyfikę pracy turbiny. Oprócz oddziaływań statycznych przekazywanych na podłoże gruntowe występują także oddziaływania dynamiczne (cykliczne). Szczegółowe wymagania podawane są przez producenta turbiny oraz projektanta fundamentu. W przypadku farmy wiatrowej Słupia posadowienie fundamentów turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu miało...[...]

Posadowienie wysokich wież elektrowni wiatrowych o mocy...na słabym podłożu gruntowym

[...] W większości przypadków podczas budowy farmy wiatrowej jest kilka lokalizacji wymagających zastosowania wzmocnienia podłoża. Dobór metody wzmocnienia podłoża jest pochodną kilku czynników. Pierwszym i w zasadzie najważniejszym jest budowa geologiczna na obszarze planowanej inwestycji. Kolejnym czynnikiem jest wielkość planowanej inwestycji. Liczba elektrowni wiatrowych, ich wysokość i wynikający z niej kształt fundamentu w znaczny sposób wpływają na koszty wykonania wzmocnienia [...]

Posadowienie turbin wiatrowych w kontekście nowego systemu wsparcia OZE

[...] Według ICE 61400-1 żywotność turbiny wiatrowej wynosi 20 lat. W tym okresie mogą wystąpić następujące warianty pracy konstrukcji: montaż, demontaż, uruchomienie, produkcja energii, wiatr ekstremalny (występowanie około pięć razy na 231 mln cykli), awaria i inne. Na podstawie tych wariantów wyznaczane są oddziaływania przekazywane na podłoże gruntowe w postaci siły pionowej Fz[...]

Modyfikacja podłoża gruntowego w świetle posadowienia turbin wiatrowych (cz. I)

[...] W odróżnieniu od klasycznych konstrukcji, gdzie krytycznymi warunkami do określenia wymiarów fundamentu są osiadania całkowite i nośność graniczna podłoża, w przypadku turbiny wiatrowej fundament wymiaruje się na dopuszczalne osiadanie różnicowe, sztywność obrotową fundamentu, dopuszczalne wielkości jego odrywania oraz na obrót. W większości przypadków kryteria przechyłki, jakie musi spełnić posadowienie, określane są przez producenta turbiny, natomiast...[...]

Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

[...Odpowiednie przygotowanie poletek próbnych pozwala na optymalne dobranie wielkości charakterystycznych wymienionych w tabl. 1. Projektując poletko próbne należy uwzględnić wyniki badań polowych oraz analizę osiadań powierzchni wzmacnianego obszaru. W przypadku zagęszczania dynamicznego analiza wyników na poletkach próbnych prowadzi do określenia wartości energii przykładanej...[...]

Koszty wzmacniania podłoża przy budowie dróg w Polsce

[...] W przypadku konieczności posadowienia budowli na gruntach słabych, konstrukcję należy zaprojektować w taki sposób, aby spełnione były warunki nośności. Istotne jest również zapewnienie stateczności budowli we wszystkich fazach budowy oraz aby osiadanie nie przekroczyło wartości dopuszczalnych. Wybrana do tego celu technologia wzmocnienia podłoża, oprócz spełnienia uwarunkowań technicznych, ekologicznych, musi też spełniać kryterium ekonomiczne.[...]

Aspekty projektowania kolumn DSM pod obiektami mostowymi

[...] Opisane opracowanie to projekt budowalny dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego na jednej z polskich autostrad. Odległości między osiami podpór są równe 40 m. Rozstaw kolumn DSM (o średnicy 800 mm) pod przyczółkami wynosi 1060 x 972 mm, pod filarem 1000 x 972 mm. W opisie technicznym wspomniano, że podpory modelowano za pomocą metody elementów skończonych jako układy płytowo-prętowe.[...]

Analysis of dynamic replacement column

[...]Dynamic replacement (DR) is one of the most popular techniques often applied in order to strengthen weak soil under road embankments. The method owes its popularity to a large number of road construction projects being currently realized in Poland. DR column is formed by dropping a pounder (rammer) of a specific shape and weigh of 15 – 30 tonnes.[...]

Zagęszczanie gruntu metodą mikrowybuchów w nowoczesnym budownictwie na przykładzie Trasy Sucharskiego

[...]Zaproponowany przez Menard Polska Sp. z o.o. oraz BaKaChem Sp. z o.o. sposób elaboracji (wprowadzania) ładunku materiału wybuchowego w podłoże gruntowe [2] wnosi całkowicie nowe rozwiązanie kłopotliwego problemu związanego z bezpiecznym umieszczaniem materiału wybuchowego na żądanej głębokości.[...]

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiektami mostowymi na drodze S3

[...]Technologia wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM Wet) oparta jest na koncepcji poprawiania właściwości wytrzymałościowych gruntów występujących w podłożu przez wymieszanie ich z medium wiążącym (najczęściej zaczynem cementowym). Powstający w ten sposób cementogrunt charakteryzuje się znacznie wyższymi parametrami mechanicznymi i wytrzymałościowymi.[...]

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentem turbozespołu bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S

[...]W rejonie projektowanego budynku maszynowni bloku nr 5 znajduje się obniżenie terenu, tam iły osiągają największą miąższość. W części południowo-zachodniej występują nawodnione utwory piaszczyste drobnoziarniste w postaci poziomych soczewek. Zwierciadło wód gruntowych w obrębie tych utworów ma charakter napięty i stabilizuje się na wysokości spodu płyty fundamentowej (–9,1 m).[...]

Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DR na przykładzie Trasy Siekierkowskiej

[...]Zdecydowano iż w omawianym przypadku słupy, formowane będą poprzez wbijanie specjalnie dobranego kruszywa ubijakiem o ciężarze 12 ton upuszczanym z wysokości 20m. Do podnoszenia i opuszczania ubijaka zastosowano dźwig kratowy o nośności – 70t wyposażony w urządzenie wolnospadowe.[...]

Wzmocnienie podłoża antropogenicznego odcinka budowanej N-S w Rudzie Śląskiej RIC

[...]Zagęszczenie impulsowe jest technologią o średnim zasięgu. Najczęściej wynosi on ok. 4,5 m [1]. Zasięg ten jest większy od zasięgu okołkowanego walca wibracyjnego (1 m), ale równocześnie znacząco mniejszy od zasięgu zagęszczenia dynamicznego (7-8 m). Wzmocnienie podłoża za pomocą RIC charakteryzuje się dobrą szybkością realizacji prac, dlatego też w niektórych warunkach może konkurować z zagęszczeniem dynamicznym (DC).[...]

Wzmacnienie podłoża pod fundamentami na przykładzie parku Europa Centralna w Gliwicach

[...]Zasada wzmocnienia podłoża kolumnami CMC (rysunek 2) polegała na stworzeniu kompozytu, w tym wypadku gruntu spoistego gliny oraz kolumny betonowej. Podstawowym narzędziem do wykonywania kolumn CMC była wiertnica o dużym momencie obrotowym wyposażona w świder przemieszczeniowy, za pomocą którego wykonywano...[...]

Wzmacnianie podłoża w budownictwie drogowym - Trasa Sucharskiego w Gdańsku

[...]Z wykonanej dokumentacji geotechnicznej wynika, że na obszarze realizowanej inwestycji w podłożu gruntowym występują piaski o różnej granulacji oraz utwory organiczne i próchnicze, wykształcone głównie w postaci namułów i torfów, lokalnie gytii, pyłów próchniczych oraz piasków próchniczych. Warunki gruntowe charakteryzują się dużą zmiennością i miąższością warstw słabych (ryc. 1).[...]

S7 w budowie

[...] Dreny prefabrykowane, instalowane w podłożu w stosunkowo gęstej siatce, skracają drogę filtracji i przyspieszają proces konsolidacji ściśliwego podłoża gruntowego, obciążonego nasypem drogowym. Zastosowanie efektywnego przeciążenia podłoża przez okresowe podwyższenie nasypu drogowego w formie nadnasypu pozwala na wyeliminowanie dodatkowego osiadania wtórnego, jakie może wystąpić na skutek pełzania gruntu.[...]

Rozbudowa Galerii Auchan w Białymstoku

[...]Utrudnieniem podczas wykonywania prac związanych z wzmocnieniem podłoża, były istniejące sieci, które kolidowały z zaprojektowanymi kolumnami CMC oraz pozostałości starych fundamentów napotkanych w gruncie – opowiada Łukasz Iwanicki, kierownik robót z Menard Polska.[...]

Reclamation-and-Soil-Improvement-of-Elbe-Bay-as-a-Solution-for-EADS-Plant-in-Hamburg

[...] The area contiguous to the existing Airbus plant is an old sand quarry along the Elbe River. Alluvium has filled up the pit over the last 50 years and covered the old sand alluvium with a thickness of locally over 12 meters. The soil very heterogeneous and highly compressible, consisted of mud layers on the top, different clay layers (soft clay and gytja) and peat below, deposited by the Elbe River.[...]

Posadowienie typu płytowo-palowego budynków średniowysokich na przykładzie obiektu mieszkalno-usługowego w Kilecach przy ul. Solnej

[...]Na obszarze działki w ramach terenowych prac badawczych wykonano otwory badawcze oraz 13 sondowań statycznych CPT do głębokości 22 m p.p.t. Przeprowadzone badania wykazały, że pod gruntami nasypowymi zalegającymi do głębokości ok. 2,0 m p.p.t. występuje warstwa namułów. Poniżej nich nawiercono grunty słabonośne i nienośne: plastyczne i miękkoplastyczne gliny pylaste.[...]

Obwodnica Południowa Gdańska. Budowa geologiczna, technologia wzmocnienia podłoża, monitoring nasypów OPG

[...]W ramach procesu opracowania projektowego rozważano zastosowanie wyżej wymienionych metod, dlatego w niniejszym akapicie przedstawione zostały rezultaty analizy optymalizacji wyboru sposobu poprawy warunków gruntowych. Średnia miąższość gruntów słabonośnych wynosi ok. 13 m, możliwość zastosowania tylko powierzchniowego wzmocnienia lub wymiany gruntu była niemożliwa.[...]

ASEP - Articles SV sur Hambourg

[...] L’usine Airbus située à Hambourg, en Allemagne, est adjacente à une ancienne sablière qui a été comblée par l'envasement des alluvions de l’Elbe. L’usine ainsi que la piste d’envol existantes privilégiaient le choix de ce site pour y réaliser la nouvelle usine de montage de l’A 380.[...]

Kroki milowe Menard

"Od 15 lat Menard jest aktywnym uczestnikiem życia geotechnicznego i budowlanego w Polsce. Grunty niestabilne czy zanieczyszczone nie stanowią dla nas problemu. Wręcz przeciwnie – są dla nas zawodowym wyzwaniem. Menard to kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża, fundamentowania specjalnego oraz remediacji zanieczyszczonych gruntów i wód od projektu do realizacji."

Na niepewnym gruncie

"Bardzo częsty jest pogląd, że niekorzystne warunki gruntowe na dogodnie ulokowanej działce przekreślają możliwość realizacji i sens ekonomiczny inwestycji. W niniejszej publikacji autorzy podejmują temat wzmacniania gruntów słabonośnych, przybliżą technologie stosowane we współczesnej praktyce inżynierskiej oraz odpowiedzą na pytanie, czy ekonomiczne, a zarazem efektywne posadowienie konstrukcji obiektów budowlanych w trudnych warunkach gruntowych jest możliwe."

Badania geotechniczne jako podstawa wznoszenia obiektów na trudnych podłożach

"Dynamiczny rozwój budownictwa oraz malejąca liczba atrakcyjnych lokalizacyjnie działek sprawiają, że inwestorzy coraz częściej sięgają po tereny uznawane do tej pory za nieprzydatne pod względem budowlanym. Dotyczy to szczególnie obszarów lokalizacyjnie korzystnych, lecz charakteryzujących się trudnymi warunkami gruntowymi."

#MenardRadzi: Propagacja drgań wywołanych technologią Wibroflotacji w piaskach suchych, średnio zagęszczonych

"Wibroflotacja, czyli zagęszczenie wgłębne gruntu w specyficznych warunkach gruntowych może okazać się ekonomiczna i bardzo skuteczna [3]. Technologia Wibroflotacji budzi jednak uzasadnione obawy, ponieważ występująca propagacja drgań może narażać pobliskie obiekty na niebezpieczne oddziaływania dynamiczne."

Mass stabilization as reinforcement of organic soils

"The decreasing number of places suitable for constructing buildings forces people to creatively develop newer methods of soil reinforcement. One of these methods is the deep soil mixing".

Stabilizacja masowa jako nowoczesna metoda wzmacniania podłoża

"W artykule przedstawiono stabilizację masową jako technologię wzmacniania gruntu.Wyróżniane są dwa rodzaje solidyfikacji – na sucho lub mokro. Dobór technologii uzależniony jest od rodzaju gruntów oraz zawartości wody w miejscu wzmocnienia."

Remediacja środowiska wodno gruntowego zanieczyszczonego chlorowanymi związkami organicznymi z wykorzystaniem metod in situ

[...] Trichloroeten i tetrachloroeten są tzw. ciężkimi cieczami (DNAPLs), które nie mieszają się z wodą. Na ich migrację w gruncie wpływają: zmiany właściwości fizykochemicznych gruntu w trakcie transportu (migracja maleje wraz ze spadkiem stężenia związków), biodegradacja, duża lepkość i gęstość (zwiększenie lepkości i gęstości powoduje obciążenie prędkości migracji), sorpcja, [...]

Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ

[...] Wlatach 90. XX w. problem zanieczyszczonych gleb i gruntów znalazł się w Polsce w centrum uwagi w związku z zagospodarowaniem opuszczonych przez armię radziecką lotnisk i baz wojskowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (Furdyn, Kowala, 1996). Kształtowanie się przepisów dotyczących ochrony środowiska było wówczas podyktowane transformacją polityczną, która doprowadziła do adaptacji polskich przepisów do norm zachodnioeuropejskich. [...]

Application of dynamic compaction for soil strengthening under a large hall floors

[...] Designing structures’ foundation and floors on anthropogenic soils is one of the most common problems during design process of warehouses localized on old industrial areas. According to obligatory standards, this type of existing soils conditions cannot be used to directly foundation.[...]

Wymiana dynamiczna - skuteczna metoda wzmacniania gruntów spoistych organicznych i nasypowych

[...] W przypadku gruntów o bardzo małej spójności, budowa obiektów nawet o niewielkich naciskach na podłoże np. nasypów powyżej wysokości dwóch metrów może doprowadzić do niekontrolowanego wyporu gruntu przez wybudowaną konstrukcję, lub zachwianie stateczności globalnej. Dodatkowo osiadania długotrwałe spowodowane konsolidacją słabego podłoża mogą całkowicie nie spełnić warunków drugiego stanu granicznego. W tej sytuacji dynamiczna wymiana często okazuje się pewnym, [...]

Wykorzystajmy składowiska

[...] W gospodarce komunalnej coraz częściej mamy do czynienia z problemem przepełnionych składowisk odpadów. Technologia kompakcji udarowej Menarda (MIC) pozwala na redukcje zagęszczonych tradycyjnymi metodami (kompaktory) odpadów nawet o 20%. Metoda MIC jest modyfikacją popularnej metody konsolidacji dynamicznej wdrożonej do użytkowania blisko 60 lat temu przez firmę Menard.[...]

Wgłębne wzmocnienie podłoża na Trasie Sucharskiego w Gdańsku

[...]Ze względu na fakt, iż działania w ramach tej inwestycji prowadzone są na obszarze bezpośrednio zagrożonym powodzią, niweletę trasy zasadniczej wyniesiono do rzędnej 2,7 m n.p.m. w celu ochrony przed powodzią morską i podtopieniami powstałymi na skutek podniesienia się wód gruntowych. Dokumentacja geotechniczna wskazuje na to, iż...[...]

Vibroflotation Control of Sandy Soils using DMT and CPTU

[...] Heterogeneous soil conditions – with Holocene sand containing some mud inclusions and recent loose to medium dense sand fills of variable thickness – needed some improvement works to establish more uniform and less deformable subsoil. The vibroflotation method was applied to densify sandy soils by means of electric vibrating unit.[...]

Technologie zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

[...] W niniejszym artykule przedstawiono metody poprawy parametrów wytrzymałościowych oraz odkształceniowych gruntów niespoistych wykorzystujące technologie zagęszczania wgłębnego. Ze względu na sposób wykonania oraz technikę wzmocnienia możemy wyróżnić podział na metody wibracyjne oraz dynamiczne.[...]

Posadowienie obiektów handlowych na wzmocnionym podłożu metodą wymiany dynamicznej

[...]Na znacznym obszarze terenu planowanego pod zabudowę występowały słabonośne nasypy niebudowlane o miąższości dochodzącej do 5÷7m. Warstwa ta powstawała od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W ramach rekultywacji dawnego zbiornika wodnego deponowane były grunty oraz inne materiały o zróżnicowanym składzie i własnościach, składające się w przewadze z mas ziemnych pochodzących z wykopów, remontu ulic, gruzu budowlanego i ceglanego, elementów stali zbrojeniowej i drutu, odpadów [...]

Oczyszczanie gruntu czy wymiana gruntu

[...] Aby przybliżyć potencjalnym inwestorom o jakich wartościach kosztów tu mówimy, w dalszej części artykułu przedstawiono porównanie kosztów usunięcia zanieczyszczenia metodą in situ i ex situ w stosunku do kosztów nabycia działki oraz kosztów realizacji inwestycji budowlanej.[...]

O zagrożeniach związanych z projektowaniem DSM w gruntach organicznych

[...[] Badania laboratoryjne miały na celu ustalenie wytrzymałości na ściskanie i modułu odkształcenia określonych na podstawie obciążenia osiowego próbek sześciennych 15 × 15 × 15 cm dla różnych czasów od uformowania. Badano również wytrzymałość na rozciąganie oraz sztywność próbek (mierzoną wartością modułu w różnych fazach obciążenia). Należy podkreślić, że cementogrunt wymieszany w laboratorium jest zawsze bardziej jednorodny od otrzymanego w warunkach in situ i pobieranego czerpakiem.[...]

Modyfikacja podłoża gruntowego pod niskimi nasypami - kolumny MSC

[...] Autorzy niniejszego artykułu spotkali się z wieloma realizacjami gdzie problemem są słabe grunty organiczne o miąższości od 2,0 do 6,0 m p.p.t. oraz wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej. Wielu wykonawców w przypadku takich warunków zastanawia się na klasyczną wymianą gruntów, która może wydawać się rozwiązaniem tańszym niż wzmocnienie podłoża gruntowego. Oczywiście poza kosztami rozwiązania należy zwrócić uwagę na aspekty techniczne...[...]

Metody wzmacniania podłoża pod fundamenty hal

[...] W gruntach charakteryzujących się niskimi parametrami odkształcenia o szkielecie mineralnym doskonale sprawdza się technologia kolumn żwirowych SC. Metoda ta polega na zagłębianiu wibroflota w gruncie niespoistym, co powoduje powstanie wolnej przestrzeni wypełnianej sukcesywnie kruszywem tworzącym kolumnę kamienną lub żwirową.[...]

Konsolidacja gruntów ściśliwych metodą MENARD Vaccum

[...] Pod membrana wytwarza sie podcisnienie wywołujace przyspieszona izotropowa konsolidacje w masywie gruntowym. Konsolidacja przebiega w stosunkowo krótkim czasie. W wypadku posadawiania nasypów drogowych o duej wysokosci, w celu przyspieszenia konsolidacji, budowe nasypu przeprowadza sie w trakcie trwania podcisnienia Vaccum™.[...]

Ground Improvement By Dynamic Replacement Columns

[...] The planned site is located on the overflow area of the Vistula river. On the whole new-built segment, there occurred river de-posit such as: organic clay (silty clay) and mud. The mud (organ-ic ground, stratum II) occurred approximately 1m under the or-ganic clay stratum or partially directly under the surface of the site. In the primary report, their condition was defined as soft – IC=0.60, with a natural humidity of approximately 70%.[...]

Deep compaction control of sandy soils

[...] A simplified soil cross section is given in Fig. 1. Sand fills and aged Holocene sands with silt and mud inclusions are found. The water table is about 1 m below the ground level. Some parts of the superficial layers were hydraulically placed fills. Below dense sand found near the surface a medium dense to loose sand is found with local seems of silts or mud.[...]

Skip to content